Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/25/15 Rady Gminy Marklowice

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Akademia Wyobraźni prowadzonego przez Gminę Marklowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Tekst pierwotny

Na podstawie:

- art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.),

- art. 20 c ust. 4 i 6, art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Rada Gminy Marklowice
uchwala:

§ 1.

Określa się następujące kryteria rekrutacji oraz odpowiadającą im liczbę punktów poszczególnych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Akademia Wyobraźni w Marklowicach, prowadzonego przez Gminę Marklowice:

1) Dziecko zamieszkałe w gminie, którego oboje rodziców/prawnych opiekunów pracują lub uczą się w trybie dziennym - liczba punktów: 5,

2) Dziecko zamieszkałe w gminie, które posiada tylko jednego z rodziców /prawnego opiekuna, który pracuje lub uczy się w trybie dziennym - liczba punktów: 5,

3) Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację przedszkolną w Przedszkolu Akademia Wyobraźni - liczba punktów: 1,

4) Dziecko, którego rodzina korzysta z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Marklowicach - liczba punktów: 3,

5) Dziecko posiadające opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej ze wskazaniem konieczności objęcia go wychowaniem przedszkolnym - liczba punktów: 4,

6) Dziecko, którego co najmniej jeden z rodziców pracuje na terenie Gminy Marklowice - liczba punktów: 2.

§ 2.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w § 1 pkt 1- 6 są odpowiednio:

1) zaświadczenie lub oświadczenie o zatrudnieniu lub nauce rodziców/opiekunów prawnych dziecka;

2) )zaświadczenie lub oświadczenie o zatrudnieniu lub nauce rodzica/opiekuna prawnego dziecka;

3) oświadczenie wnioskodawcy o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do Przedszkola Akademia Wyobraźni;

4) oświadczenie wnioskodawcy o korzystaniu z pomocy OPS w Marklowicach;

5) dokument potwierdzający konieczność objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym;

6) oświadczenie lub zaświadczenie wnioskodawcy o zatrudnieniu na terenie Gminy Marklowice.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marklowice.

§ 4.

Uchwałę ogłasza się poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie w Przedszkolu Akademia Wyobraźni.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Marklowice


mgr Krystyna Klocek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe