Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 25 lutego 2015r.

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Pszów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013, poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 20c ust. 4, 5, 6 i art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

RADA MIEJSKA W PSZOWIE
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące kryteria i odpowiadającą im liczbę punktów na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Pszów:

1. dziecko którego oboje rodzice lub opiekunowie prawni posiadają zatrudnienie lub studiują w trybie dziennym lub wykonują działalność gospodarczą - liczba punktów 5,

2. dziecko którego jeden z rodziców lub opiekun prawny jest zatrudniony lub studiuje w trybie dziennym lub prowadzi działalność gospodarczą - liczba punktów 1,

3. dziecko którego rodzeństwo uczęszcza do danego przedszkola - liczba punktów 1,

4. dziecko posiadające opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej ze wskazaniem niezwłocznej potrzeby objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym - liczba punktów - 2,

5. rodzina dziecka korzysta z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej - liczba punktów 2.

§ 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w § 1 pkt 1-5 są odpowiednio:

1. zaświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców lub studiowaniu w trybie dziennym lub prowadzeniu działalności gospodarczej,

2. zaświadczenie o zatrudnieniu rodzica lub studiowaniu w trybie dziennym lub prowadzeniu działalności gospodarczej,

3. oświadczenie wnioskodawcy o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do danego przedszkola,

4. opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej,

5. zaświadczenie o korzystaniu z pomocy wydane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pszowie


Czesław Krzystała

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe