Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/40/2015 Rady Gminy Łodygowice

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łodygowice fragmentu sołectwa Łodygowice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy Łodygowice

RADA GMINY ŁODYGOWICE

stwierdza że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łodygowice fragmentu sołectwa Łodygowice nie narusza ustaleń obowiązującego "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łodygowice", które zostało uchwalone Uchwałą Nr XXV/288/2013 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2013 r.

i uchwala
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łodygowice fragmentu sołectwa Łodygowice, zwany dalej planem.

§ 1. 1. Treść niniejszej uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:

1) Rozdział 1: Przepisy ogólne;

2) Rozdział 2: Przeznaczenie, zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) Rozdział 3: Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji;

4) Rozdział 4: Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;

5) Rozdział 5: Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

6) Rozdział 6: Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem;

7) Rozdział 7: Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu;

8) Rozdział 8: Przepisy końcowe.

§ 2. 1. Załącznikiem graficznym nr 1 do niniejszej uchwały jest rysunek planu, stanowiący integralną część uchwały, sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1: 1000 zawierający wyrys ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łodygowice" w skali 1: 1 000 z oznaczeniem granic obszaru planu.

2. Załącznikami tekstowymi do niniejszej uchwały są:

1) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie Rady Gminy Łodygowice o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

2) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Gminy Łodygowice o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 3. Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 15,5 ha w granicach określonych na rysunku planu.

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 4. Na rysunku planu występują następujące oznaczenia graficzne:

1) obowiązujące, stanowiące ustalenia planu:

a) granice obszaru planu,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

c) symbole literowe terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz numery wyróżniające je spośród innych terenów - zgodnie z § 6,

d) nieprzekraczalna linia zabudowy;

2) informacyjne, zgodnie z treścią mapy zasadniczej:

a) istniejąca sieć wodociągowa,

b) istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej,

c) istniejąca sieć kanalizacji deszczowej,

d) istniejąca sieć elektroenergetyczna.

§ 5. Pojęcia użyte w planie oznaczają:

1) obszar planu - wszystkie tereny objęte granicami planu;

2) teren - część obszaru planu wyodrębniona na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczona symbolem przeznaczenia i numerem wyróżniającym go spośród innych terenów, o ile z treści planu nie wynika inaczej;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia wyznaczona na rysunku planu określająca maksymalny zasięg zabudowy;

4) wysokość budynków - wysokość budynku, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późń. zm.);

5) wysokość zabudowy - wysokość obiektów budowlanych, w tym: wysokość budynków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowli stanowiących całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiektów małej architektury, tymczasowych obiektów budowlanych - mierzona od najniżej położonego wejścia do budynku albo od poziomu posadowienia budowli, obiektu tymczasowego lub obiektu małej architektury do najwyższej położonego elementu obiektu budowlanego;

6) dach płaski - dach o kącie nachylenia połaci dachowych maks. 12o;

7) usługi konsumpcyjne - usługi w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), w brzmieniu obowiązującym w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały - wszelkie czynności związane bezpośrednio lub pośrednio z zaspokojeniem potrzeb ludności;

8) usługi w budynkach biurowych - działalność administracji publicznej i gospodarczej, usługi finansowe i ubezpieczeniowe, działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna oraz inna podobna działalność prowadzona w biurach;

9) usługi zakwaterowania turystycznego - hotele, motele, pensjonaty, centra odnowy biologicznej i inne obiekty hotelowe;

10) obsługa pasażerskiego transportu zbiorowego - tereny i obiekty związane z przewozem osób w ramach publicznego transportu zbiorowego, w szczególności przystanki komunikacyjne, pętle autobusowe, itp.;

11) usługi produkcyjne - czynności będące współdziałaniem w procesie produkcji, ale nie tworzące bezpośrednio nowych dóbr, wykonywane przez jedną jednostkę gospodarczą na zlecenie innej jednostki gospodarczej;

12) zieleń urządzona - zieleń ukształtowana w sposób zaplanowany z dopuszczeniem obiektów małej architektury, ścieżek pieszych, rowerowych i pieszo - rowerowych.

§ 6. W planie wyznacza się następujące tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, oznaczone odpowiednio symbolami:

1) PU - teren zabudowy produkcyjno - usługowej;

2) 1 ZL, 2 ZL, 3 ZL - tereny lasów;

3) 1 Z, 2 Z, 3Z, 4Z - tereny zieleni urządzonej;

4) R - teren rolniczy;

5) KDL - teren komunikacji - droga publiczna klasy lokalnej,

6) KDD - teren komunikacji - droga publiczna klasy dojazdowej.

Rozdział 2.
PRZEZNACZENIE, ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

§ 7. Dla terenu zabudowy produkcyjno - usługowej, oznaczonego symbolem PU ustala się:

1) przeznaczenie:

a) obiekty produkcyjne, magazyny, bazy, składy, z zastrzeżeniem pkt. 2,

b) usługi produkcyjne i konsumpcyjne, z zastrzeżeniem pkt. 2,

c) usługi zakwaterowania turystycznego,

d) handel detaliczny i hurtowy,

e) usługi w budynkach biurowych,

f) usługi sportu, rekreacji i kultury,

g) usługi sprzedaży i obsługi pojazdów oraz innych maszyn i sprzętu,

h) stacje paliw z dopuszczeniem zaplecza usługowo - handlowego,

i) obsługa pasażerskiego transportu zbiorowego,

j) parkingi ogólnodostępne,

k) zieleń urządzona;

2) dopuszczenie funkcji produkcyjnych, składowych, magazynowych, za wyjątkiem zakwalifikowanych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 2 w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w brzmieniu obowiązującym w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;

4) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - maks. 80 %;

5) wskaźnik intensywności zabudowy - min. 0,6 - maks. 2,0;

6) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - min. 10 %;

7) wysokość zabudowy - maks. 20 m;

8) geometria dachów budynków:

a) dachy płaskie,

b) dachy o indywidualnej formie;

9) dla obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, o których mowa w § 14 ust. 1 i 2:

a) wysokość zabudowy - maks. 50,0 m, w tym wysokość budynków - maks. 5,0 m,

b) ustaleń, o których mowa w pkt. 3 - 7 nie stosuje się;

10) dopuszczenie niwelacji terenu na potrzeby planowanej inwestycji,

11) utrzymanie istniejącego rowu melioracyjnego z dopuszczeniem jego przebudowy, przełożenia.

§ 8. Dla terenów lasów, oznaczonych symbolami 1 ZL, 2 ZL, 3 ZL ustala się:

1) przeznaczenie: lasy;

2) prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z planem urządzenia lasu;

3) dopuszczenie urządzeń i obiektów służących kulturze fizycznej, typu: trasy rowerowe, szlaki turystyczne;

4) utrzymanie istniejącego rowu melioracyjnego.

§ 9. Dla terenów zieleni urządzonej, oznaczonej symbolami 1 Z, 2 Z, 3 Z, 4Z ustala się:

1) przeznaczenie: teren zieleni urządzonej izolacyjnej z dopuszczeniem urządzeń i obiektów służących kulturze fizycznej, typu: trasy rowerowe, szlaki turystyczne, siłownie zewnętrzne, z wykluczeniem obiektów kubaturowych;

2) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - min. 50 %.

§ 10. Dla terenu rolniczego, oznaczonego symbolem R ustala się:

1) przeznaczenie: teren rolniczy;

2) utrzymanie istniejącego użytkowania terenu;

3) utrzymanie istniejącego rowu melioracyjnego z dopuszczeniem jego przebudowy.

§ 11. Dla terenu komunikacji, oznaczonego symbolem KDL ustala się:

1) przeznaczenie: droga publiczna klasy lokalnej;

2) szerokość w liniach rozgraniczających: min. 10,0 m, maks. 12,0 m - zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.

§ 12. Dla terenu komunikacji, oznaczonego symbolem KDD ustala się:

1) przeznaczenie: droga publiczna klasy dojazdowej;

2) szerokość w liniach rozgraniczających: min. 8,0 m, maks. 13,5 m - zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.

Rozdział 3.
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI

§ 13. 1. Ustala się obsługę komunikacyjną obszaru planu oraz powiązania z układem zewnętrznym poprzez drogi publiczne, o których mowa w § 11 i 12 oraz drogi wewnętrzne.

2. Ustala się nakaz zapewnienia miejsc parkingowych dla samochodów przy zachowaniu minimalnych wskaźników dla:

1) obiektów produkcji, magazynów, składów, hurtowni, centrów ogrodniczych - 1 miejsce na 200 m2 powierzchni użytkowej oraz 1 miejsce dla samochodów ciężarowych na 500 m2 powierzchni użytkowej,

2) obiektów wielofunkcyjnych - 1 miejsce na każde 20 m2 powierzchni użytkowej, lecz nie mniej niż 1 miejsce;

3) dla moteli, hoteli:

a) 1 miejsce na każdy pokój;

4) dla usług gastronomii:

a) 1 miejsce na 3 miejsca konsumpcyjne;

5) dla centrów konferencyjnych:

a) 1 miejsce na 5 m2 powierzchni sal konferencyjnych,

b) 1 miejsce na 10 m2 pozostałej powierzchni użytkowej;

6) dla stacji obsługi pojazdów, warsztatów samochodowych - 2 miejsca na 1 stanowisko obsługi, a w przypadku stacji kontroli pojazdów nie mniej niż 4 miejsca dla pojazdów do 3,5 t oraz 2 miejsca dla pozostałych pojazdów;

7) dla myjni samochodowych bezdotykowych, automatycznych i ręcznych - 2 miejsca na 1 stanowisko obsługi,

8) dla usług biurowych - 1 miejsce na każde 20 m2 powierzchni użytkowej, lecz nie mniej niż 1 miejsce;

9) dla pozostałych usług - 1 miejsce na każde 50 m2 powierzchni użytkowej, lecz nie mniej niż 1 miejsce.

3. Ustala się następujące sposoby realizacji miejsc parkingowych, o których mowa w ust. 1 w formie:

1) garaży: nadziemnych, podziemnych, wbudowanych w budynki;

2) parkingów: terenowych, nadziemnych, podziemnych, wbudowanych w budynki.

4. Poza drogami publicznymi, strefami zamieszkania lub strefami ruchu, o których mowa w art. 12 a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych na dzień wejścia w życie niniejszej uchwały ustala się nakaz zapewnienia miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości nie mniejszej niż:

1) 1 stanowisko - jeżeli liczba miejsc parkingowych wynosi 6 - 15;

2) 2 stanowiska - jeżeli liczba miejsc parkingowych wynosi 16 - 40;

3) 3 stanowiska - jeżeli liczba miejsc parkingowych wynosi 41 - 10;

4) 4% ogólnej liczby stanowisk, jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi więcej niż 100.

Rozdział 4.
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 14. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej oraz parametry i wskaźniki kształtowania obiektów budowlanych infrastruktury technicznej:

1) dopuszczenie lokalizacji sieci, urządzeń lub obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, w tym obiektów liniowych, obiektów budowlanych lub urządzeń technicznych służących bezprzewodowej łączności publicznej;

2) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy istniejących sieci lub obiektów budowlanych infrastruktury technicznej oraz zmiany ich lokalizacji lub przebiegu;

3) w zakresie zaopatrzenia w wodę - w tym w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom - nakaz dostawy wody z sieci wodociągowej;

4) w zakresie odprowadzenia ścieków komunalnych - nakaz odprowadzenia do oczyszczalni poprzez sieć kanalizacji sanitarnej;

5) w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych - dopuszczenie:

a) zagospodarowania wód opadowych lub roztopowych w granicy działki budowlanej,

b) odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do wód płynących,

c) odprowadzenia wód opadowych i roztopowych poprzez sieć kanalizacji deszczowej, w tym istniejące kanały;

6) w zakresie zaopatrzenia w ciepło - dopuszczenie dostaw z:

a) indywidualnych źródeł ciepła o efektywności energetycznej urządzeń powyżej 80 %,

b) odnawialnych źródeł energii,

c) urządzeń zapewniających dostawy ciepła w kogeneracji;

7) w zakresie zaopatrzenia w gaz - dopuszczenie dostaw z sieci gazociągowej;

8) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) nakaz dostaw z sieci elektroenergetycznej, w tym:

- z linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych,

- ze stacji transformatorowych;

b) dopuszczenie dostaw z:

- odnawialnych źródeł energii,

- urządzeń zapewniających dostawy energii elektrycznej w kogeneracji;

9) w zakresie telekomunikacji - dopuszczenie dostępu do sieci telekomunikacyjnej, poprzez rozbudowę istniejącej sieci i budowę nowych sieci i urządzeń;

10) w zakresie gospodarki odpadami - nakaz postępowania z odpadami komunalnymi zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w brzmieniu obowiązującym w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały oraz opracowaną na podstawie art. 4 tej ustawy Uchwałą Rady Gminy Łodygowice w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Rozdział 5.
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

§ 15. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, o której mowa w § 7,

2) zasady dotyczące infrastruktury technicznej w zakresie: odprowadzania ścieków, odprowadzenia wód opadowych i roztopowych, zaopatrzenia w ciepło oraz gospodarki odpadami, o których mowa w § 14;

3) nakaz realizacji dróg, parkingów i placów manewrowych o szczelnej nawierzchni zapobiegającej infiltracji wód opadowych do wód powierzchniowych i podziemnych;

4) nakaz zastosowania urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe przed wprowadzeniem do wód i do ziemi;

5) dopuszczenie budowy urządzeń służących infiltracji wód opadowych, w tym: studni chłonnych, zbiorników retencyjno-infiltracyjnych, skrzynek rozsączających, komór drenażowych, itp.;

6) dla terenów objętych planem nie ustala się dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku określonego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku w brzmieniu obowiązującym w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.

Rozdział 6.
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM

§ 16. Na terenu oznaczonego symbolem PU ustala się następujące parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:

1) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego - 90° z tolerancją 10 %,

2) szerokość frontów działek budowlanych: min. 25 m,

3) powierzchnia działek budowlanych: min. 2 000 m2.

Rozdział 7.
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ Z TYTUŁU

WZROSTU WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI W ZWIĄZKU Z UCHWALENIEM PLANU

§ 17. Ustala się wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu w wysokości 20 %.

Rozdział 8.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łodygowice.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Łodygowice


Czesław Wandzel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/40/2015
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 26 lutego 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/40/2015
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 26 lutego 2015 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Łodygowiceo sposobie rozpatrzenia uwag do projektumiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łodygowice fragmentu sołectwa Łodygowice

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.)

Rada Gminy Łodygowice stwierdza,

iż do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łodygowice fragmentu sołectwa Łodygowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w wyznaczonym terminie nie wniesiono uwag.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/40/2015
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 26 lutego 2015 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Łodygowiceo sposobie realizacji oraz zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz, 647 z późn. zm.)

Rada Gminy Łodygowice stwierdza, że:

1) do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego należy budowa drogi publicznej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KDL wraz z infrastrukturą towarzyszącą i oświetleniem;

2) inwestycja wymieniona w pkt 1 będzie finansowana z budżetu Gminy Łodygowice;

3) jako źródło finansowania ww. inwestycji dopuszcza się również środki zewnętrzne.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe