Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/41/2015 Rady Gminy Łodygowice

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Bierna

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 poz. 594), art. 8 pkt. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.).

RADA GMINY ŁODYGOWICE
uchwala co następuje:

§ 1. Nadać drodze gminnej położonej w sołectwie Bierna na działce o numerze 1292 nazwę - ulica "Jana Pawła II". Przebieg drogi określa załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Łodygowice


Czesław Wandzel


Załącznik do Uchwały Nr V/41/2015
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 26 lutego 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe