Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/46/2015 Rady Gminy Łodygowice

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie określenia zasad poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty targowej i opłaty od posiadania psów w drodze inkasa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. .U. z 2013 poz. 594), art. 6 ust. 12, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 894, ze zm.), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 ze. zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 465) w związku art. 47 § 4 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.),

RADA GMINY ŁODYGOWICE uchwala co następuje :

§ 1. 1. Zarządza pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty targowej i opłaty od posiadania psów w drodze inkasa;

2. określa inkasentów poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty targowej i opłaty od posiadania psów;

3. określa termin płatności dla inkasentów;

4. określa wynagrodzenie dla inkasentów.

§ 2. Zarządza się na terenie gminy Łodygowice pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty targowej i opłaty od posiadania psów w drodze inkasa.

§ 3. Określa się następujących inkasentów uprawnionych do pobierania wymienionych w § 1 ust.1 podatków i opłat:

1) inkasentami podatków i opłat, o których mowa w § 1 ust 1, są sołtysi na terenie swojego sołectwa:

a) Pan Władysław Drewniak - na terenie Sołectwa Bierna, obejmującego miejscowość: Bierna,

b) Pan Karol Wolny - na terenie Sołectwa Zarzecze, obejmującego miejscowość: Zarzecze,

2) inkasentem podatków i opłat, o których mowa w § 1 ust 1, jest:

a) Pani Małgorzata Masny - zamieszkała: 34-325 Pietrzykowice ul. Jana Pawła II 104 woj. śląskie na terenie Sołectwa Pietrzykowice, obejmującego miejscowość Pietrzykowice,

b) Pani Alina Kubiniec - zamieszkała 34 -325 Łodygowice ul. Jana Pawła II 2 na terenie Sołectwa Łodygowice obejmującego miejscowość Łodygowice

§ 4. Pobrane w danym miesiącu podatki i opłaty, o których mowa w § 1 ust 1, powinny być przez osoby wymienione w § 3, wpłacone na rachunek lub w kasie Urzędu Gminy, w terminie 7 dni roboczych po dniu, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku powinna nastąpić.

§ 5. Ustala się wynagrodzenie za inkaso od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych podatków i opłat, o których mowa w § 1 ust 1,w wysokości:

1) Pani Alina Kubiniec- 4 % od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych podatków i opłat,

2) Pan Władysław Drewniak - 7 % od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych podatków i opłat,

3) Pan Karol Wolny - 6 % od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych podatków i opłat,

4) Pani Małgorzata Masny - 5 % od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych podatków i opłat,

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Z dniem wejście w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XXVII/338/2013 Rady Gminy Łodygowice z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie określenia zasad poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty targowej i opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, Uchwała Nr XXXII/402/2014 Rady Gminy Łodygowice z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/338/2013 Rady Gminy Łodygowice z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie określenia zasad poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty targowej i opłaty od posiadania psów w drodze inkasa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Łodygowice


Czesław Wandzel

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe