Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/51/2015 Rady Gminy Łodygowice

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zmianami) oraz art. 211, 212 i 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zmianami)

RADA GMINY ŁODYGOWICE uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje zmian w budżecie gminy na 2015 rok poprzez:

1. Zwiększenie planu dochodów w kwocie 88 891,00 zł.

Dział

Treść

Kwota w

801

Oświata i wychowanie

88 891,00

Dochody bieżące z tego:

88 891,00

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

88 891,00

OGÓŁEM:

88 891,00

Dochody bieżące

88 891,00

2. Zmniejszenie planu dochodów w kwocie 226 883,00 zł.

Dział

Treść

Kwota w

758

Różne rozliczenia

226 883,00

Dochody bieżące z tego:

226 883,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa

226 883,00

OGÓŁEM:

226 883,00

Dochody bieżące

226 883,00

3. Zwiększenie planu wydatków w kwocie 127 891,00 zł

Dział

Rozdział

Lp.

Treść

Kwota w

801

Oświata i wychowanie

127 891,00

I

Wydatki bieżące

88 891,00

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

88 891,00

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

88 891,00

II

Wydatki majątkowe

39 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

39 000,00

80101

Szkoły podstawowe

39 000,00

I

Wydatki majątkowe

39 000,00

Inwestycje i zadania inwestycyjne

39 000,00

80195

Pozostała działalność

88 891,00

I

Wydatki bieżące

88 891,00

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

88 891,00

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

88 891,00

OGÓŁEM:

127 891,00

I

Wydatki bieżące

88 891,00

1

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

88 891,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

88 891,00

II

Wydatki majątkowe

39 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

39 000,00


4. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 265 883,00 zł

Dział

Rozdział

Lp.

Treść

Kwota w

801

Oświata i wychowanie

265 883,00

I

Wydatki bieżące

226 883,00

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

226 883,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

226 883,00

II

Wydatki majątkowe

39 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

39 000,00

80101

Szkoły podstawowe

149 000,00

I

Wydatki bieżące

110 000,00

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

110 000,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

110 000,00

II

Wydatki majątkowe

39 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

39 000,00

80102

Szkoły podstawowe specjalne

15 000,00

I

Wydatki bieżące

15 000,00

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

15 000,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

15 000,00

80104

Przedszkola

31 808,00

I

Wydatki bieżące

31 808,00

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

31 808,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

31 808,00

80110

Gimnazja

55 295,00

I

Wydatki bieżące

55 295,00

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

55 295,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

55 295,00

80111

Gimnazja specjalne

10 073,00

I

Wydatki bieżące

10 073,00

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

10 073,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

10 073,00

80120

Licea ogólnokształcące

4 707,00

I

Wydatki bieżące

4 707,00

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

4 707,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4 707,00

OGÓŁEM:

265 883,00

I

Wydatki bieżące

226 883,00

1

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

226 883,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

226 883,00

II

Wydatki majątkowe

39 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

39 000,00

§ 2. Budżet gminy po zmianach

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 46 901 370,50 zł

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 43 039 654,70 zł

3. Nadwyżka budżetu gminy w kwocie 3 861 715,80 zł

§ 3. 1. Planowane przychody budżetu wynoszą 1 020 000,00 zł. z następujących tytułów:

1) kredytów w wysokości 580 000,00 zł,

2) ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 440 000,00 zł.

2. Planowane rozchody budżetu wynoszą 4 881 715,80 zł. z następujących tytułów:

1) spłaty otrzymanych kredytów w wysokości 4 655 500,00 zł, w tym:

a) w związku umową zawartą na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych - 1 500 000,00 zł,

2) spłaty otrzymanych pożyczek w wysokości 226 215,80 zł.

§ 4. Dokonuje zmiany:

1. Tabela nr 3 do uchwały nr III/28/2014 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2014 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łodygowice na rok 2015, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Tabela nr 4 do uchwały nr III/28/2014 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2014 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łodygowice na rok 2015, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3. Tabela nr 5 do uchwały nr III/28/2014 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2014 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łodygowice na rok 2015, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

4. Tabela nr 6 do uchwały nr III/28/2014 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2014 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łodygowice na rok 2015, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

5. Załącznik nr 2 do uchwały nr III/28/2014 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2014 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łodygowice na rok 2015, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała podlega opublikowaniu w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Łodygowice


Czesław Wandzel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/51/2015
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 26 lutego 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/51/2015
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 26 lutego 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/51/2015
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 26 lutego 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/51/2015
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 26 lutego 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/51/2015
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 26 lutego 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe