Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr S.0007.017.2015 Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 24 lutego 2015r.

w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta Radlin

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2a pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Rada Miejska w Radlinie
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta Radlin, w wysokości 6,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane, w wysokości 15,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

§ 2. Traci moc Uchwała BRM.0007.012.2014 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta Radlin.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie


mgr Gabriela Chromik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe