Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr S.0007.023.2015 Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 24 lutego 2015r.

w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Radlin oraz miejskim jednostkom organizacyjnym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.)

Rada Miejska w Radlinie
uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Radlin oraz miejskim jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

§ 2. Ilekroć w uchwale mowa jest o:

1) należności - należy przez to rozumieć cywilnoprawną należność pieniężną, obejmującą: należność główną, odsetki, a także koszty egzekucyjne, koszty upomnień, koszty procesu należne Miastu Radlin bądź miejskiej jednostce organizacyjnej na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu lub innego organu orzekającego, przy czym kwoty należności w stosunku do tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji;

2) dłużniku - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej posiadającą zobowiązanie wobec Miasta Radlin bądź miejskiej jednostki organizacyjnej;

3) kompletnym wniosku - należy przez to rozumieć wniosek zawierający wszystkie dokumenty niezbędne do merytorycznego i ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy, obrazujące sytuację materialną dłużnika oraz w przypadkach dotyczących pomocy publicznej dokumenty opisane w § 6 niniejszej uchwały;

4) uldze - należy przez to rozumieć umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu zapłaty należności oraz naliczanie odsetek preferencyjnych w przypadku odroczenia terminu zapłaty lub rozłożenia na raty;

5) kosztach egzekucyjnych - należy przez to rozumieć opłaty egzekucyjne i zwrot wydatków poniesionych przez Miasto Radlin bądź miejską jednostkę organizacyjną w toku egzekucji, w zakresie niezbędnym do celowego jej przeprowadzania.

6) przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania;

7) organie udzielającym pomocy - należy przez to rozumieć osobę uprawnioną zgodnie § 3 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Do udzielania ulg bez ograniczeń kwotowych uprawniony jest Burmistrz Radlina.

2. Burmistrz Radlina może upoważnić do udzielania ulg:

1) Kierowników miejskich jednostek organizacyjnych;

2) Zastępcę Burmistrza lub innych pracowników Urzędu Miasta,
jeżeli kwota umarzanej należności nie przekracza 6.000,00 zł.

§ 4. 1. Należność może zostać umorzona w całości albo w części, jeżeli ustalone w toku postępowania wyjaśniającego okoliczności wykażą, że:

1) osoba fizyczna - dłużnik zmarł nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawił majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000,00 zł;

2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

2. Umorzenie należności w przypadkach określonych w § 4 ust. 1 może nastąpić z urzędu, a w przypadkach określonych w § 4 ust. 1 pkt 3 i 5 również na wniosek dłużnika.

3. Oświadczenie lub porozumienie o umorzeniu należności musi być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże przynajmniej jedną z przesłanek umorzenia wymienionych w ust. 1.

4. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności, w porozumieniu oznacza się termin zapłaty pozostałej części należności. Porozumienie o umorzeniu należności powinno zawierać postanowienie, że w razie niedotrzymania ustalonego terminu zapłaty, porozumienie wygasa w całości, a należność staje się natychmiast wymagalna.

5. Umorzenie należności, w przypadku gdy obok dłużnika są zobowiązane inne osoby, może nastąpić tylko wtedy, gdy co najmniej jeden warunek umorzenia spośród wymienionych w ust. 1 zachodzi wobec każdego z zobowiązanych.

§ 5. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, organ i osoby wymienione w § 3, na wniosek dłużnika mogą jednorazowo odraczać terminy zapłaty całości lub części należności, albo rozłożyć płatność całości lub części należności na raty na okres nie dłuższy niż 24 miesiące, licząc od dnia zawarcia porozumienia.

2. Odsetki, które powstały do dnia złożenia kompletnego wniosku o ulgę, rozkładane są na taką samą ilość rat jak należność główna i nie podlegają oprocentowaniu, zaś płatne są w tych samych terminach co należność główna.

3. Porozumienie powinno zawierać postanowienie o natychmiastowej wymagalności należności wraz z odsetkami ustawowymi, jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości kwot ustalonych warunkami porozumienia.

§ 6. 1. W przypadkach, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 5 oraz § 5 ust. 1 w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną udzielenie jej następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz.L 352 z 24 grudnia 2013 r.).

2. Łączna wartość pomocy udzielonej podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą (dłużnikowi) na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć równowartości dopuszczalnej pomocy, o której stanowi Rozporządzenie wymienione w ust. 1.

3. Wartość udzielonej pomocy de minimis podlega kumulacji z każdą inną pomocą de minimis uzyskaną w różnych formach i z różnych źródeł w okresie trzech kolejnych lat podatkowych oraz z każdą pomocą inną niż de minimis, otrzymaną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego środka finansowania ryzyka.

4. Warunkiem ubiegania się o udzielenie podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą (dłużnikowi) ulg, o których mowa w § 4 jest złożenie wniosku wraz z wypełnionym formularzem informacji, stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 24 października 2014 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2014 r. poz. 1543) oraz zaświadczeń lub oświadczeń o wielkości pomocy de minimis jak również zaświadczeń/oświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołóstwie otrzymanej w roku złożenia wniosku oraz w ciągu 2 poprzedzających lat albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy.

§ 7. Traci moc uchwała Nr BRM.0007.105.2014 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Radlin oraz miejskim jednostkom organizacyjnym.

§ 8. Uchwała obowiązuje do dnia 31.12.2020 r.

§ 9. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie


mgr Gabriela Chromik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe