Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr PR.0007.36.2015 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 19 lutego 2015r.

w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości oraz bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i określenia wysokości stawek procentowych tych bonifikat

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 68 ust. 1 i ust. 1b, art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)

Na wniosek Prezydenta Miasta
Rada Miasta Ruda Śląska
uchwala:

§ 1. Określa się stawki procentowe bonifikat od ceny nieruchomości sprzedawanych w drodze bezprzetargowej w wysokości:

1) 99% - jeżeli nieruchomość jest sprzedawana:

a) osobom fizycznym i osobom prawnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego, na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego,

b) kościołom i związkom wyznaniowym, mającym uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej,

c) na rzecz Skarbu Państwa albo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego,

d) poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercy, jeżeli nieruchomość została od niego przejęta przed dniem 5 grudnia 1990 r;

2) 75% - jeżeli nieruchomość jest sprzedawana:

a) jej użytkownikowi wieczystemu na cel służący zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych z zastrzeżeniem istnienia prawa użytkowania wieczystego od co najmniej 5 lat oraz wybudowania, zgodnie z przepisami prawa, budynku, zgłoszenia go do użytkowania i do opodatkowania podatkiem od nieruchomości oraz zamieszkania w nim, potwierdzonego zameldowaniem - w terminie 3 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego,

b) na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych celów publicznych,

c) w wyniku uwzględnienia roszczeń, o których mowa w art. 209a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

d) osobie, o której mowa w art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami z zastrzeżeniem, że nieruchomość przyległa stanowiąca jej własność lub przedmiot użytkowania wieczystego jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe,

e) na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości zabudowanej lub przeznaczonej na cele mieszkaniowe, a przedmiotem zbycia jest udział w nieruchomości.

§ 2. Bonifikaty o których mowa w § 1 mogą zostać udzielone na wniosek nabywcy nieruchomości, tylko w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

1) cena nieruchomości zostanie zapłacona jednorazowo do dnia zawarcia umowy sprzedaży,

2) nabywca nieruchomości nie posiada zaległych zobowiązań finansowych względem Miasta Ruda Śląska,

3) nie zostało zawarte porozumienie (ugoda) pomiędzy Miastem Ruda Śląska a nabywcą nieruchomości, dotyczące rozłożenia na raty zadłużenia względem Miasta lub odroczenia terminu płatności,

4) nie została wydana przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska decyzja o odroczeniu nabywcy nieruchomości terminu płatności podatku lub rozłożeniu na raty zapłaty podatku albo o odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej; dotyczy również opłat oraz niepodatkowych należności do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

§ 3. Prawo do bonifikaty określonej w § 1 pkt 2a) wygasa po upływie 10 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego.

§ 4. W razie zbiegu praw do bonifikat określonych w § 1, stosuje się jedną bonifikatę korzystniejszą dla nabywcy nieruchomości.

§ 5. Określa się stawkę procentową bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 25 % - w przypadku gdy nieruchomość oddana w użytkowanie wieczyste została zabudowana zgodnie z przepisami prawa, w szczególności prawa budowlanego.

§ 6. Bonifikata, o której mowa w § 5, może zostać udzielona na wniosek użytkownika wieczystego tylko w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

1) w okresie ostatnich 3 lat, licząc od daty złożenia wniosku, użytkownik wieczysty uiszczał terminowo opłatę roczną należną za nieruchomość objętą wnioskiem i nie posiadał zaległości z tego tytułu,

2) użytkownik wieczysty nie posiada zaległych zobowiązań finansowych względem Miasta Ruda Śląska, także z innych tytułów niż wymienione w pkt 1),

3) nie zostało zawarte porozumienie (ugoda) pomiędzy Miastem Ruda Śląska a użytkownikiem wieczystym, dotyczące rozłożenia zadłużenia względem Miasta na raty lub odroczenia terminu płatności,

4) nie została wydana przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska decyzja o odroczeniu użytkownikowi wieczystemu terminu płatności podatku lub rozłożeniu zapłaty podatku na raty albo o odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej; dotyczy również opłat oraz niepodatkowych należności do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

§ 7. Nowa wysokość opłaty rocznej (uwzględniająca udzieloną bonifikatę) obowiązuje począwszy od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym bonifikata została udzielona.

§ 8. Przepisy niniejszej uchwały stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej.

§ 9. 1. W przypadkach określonych w niniejszej uchwale udzielenie bonifikaty podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, która stanowi pomoc de minimis, następuje zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013 r.).

2. W celu uzyskania pomocy, o której mowa w ust. 1, podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jest zobowiązany przekazać wraz z wnioskiem o udzielenie bonifikaty:

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymały w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis oraz de minimis w rolnictwie i rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz

b) informacji określonych w rozporządzeniu w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

3. W przypadku stwierdzenia w toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego, iż przedstawione informacje lub dokumenty nie stanowią dostatecznej podstawy dla istnienia bądź nieistnienia przesłanek do udzielenia bonifikaty, należy wezwać wnioskodawcę do ich uzupełnienia, wskazując zakres oraz termin w jakim winno ono nastąpić.

4. Niezastosowanie się wnioskodawcy do wezwania, o którym mowa w ust. 3, skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

5. Bonifikata stanowiąca pomoc de minimis, może być udzielana na podstawie niniejszej uchwały do dnia 30.06.2021 r.

§ 10. Przepisy niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio do nieruchomości należących do powiatowego zasobu nieruchomości.

§ 11. Zasady udzielania bonifikat od ceny sprzedaży najmowanych lokali mieszkalnych określa odrębna uchwała.

§ 12. Traci moc Uchwała Nr PR.0007.149.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości ich stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości Miasta na prawach powiatu Ruda Śląska (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r. poz. 5622) oraz Uchwała Nr PR.0007.150.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości ich stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości Gminy Miasta Ruda Śląska (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r. poz. 5623)

§ 13. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Kazimierz Myszur

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe