Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV.42.2015 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 26 lutego 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) i art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.), po konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na wniosek Burmistrza Strumienia - Rada Miejska w Strumieniu

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIX.406.2014 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Czesław Greń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV.42.2015
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 26 lutego 2015 r.

DEKLARACJA

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

(dotyczy tylko nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy)

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399, z późn. zm.), zwana dalej ustawą

Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy

Miejsce składania: Urząd Miejski w Strumieniu, ul. Rynek 4, 43-246 Strumień, pokój nr 1 - parter

Organ właściwy do przyjęcia deklaracji: Burmistrz Strumienia, ul. Rynek 4, 43-246 Strumień

Terminy składania deklaracji1

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem x)

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji

? Pierwsza deklaracja ? Zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji

Data zaistnienia zmiany: …………………………

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem x)

Składający:

? Osoba fizyczna ? Osoba prawna ? Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Nazwisko i Imię / Pełna nazwa

PESEL (osoby fizyczne)

REGON (nie dotyczy osób fizycznych)

NIP (dot. przedsiębiorców)

Tytuł prawny do nieruchomości:

? właściciel, ? współwłaściciel, ? użytkownik wieczysty, ? współużytkownik wieczysty, ? posiadacz

samoistny, ? posiadacz zależny (np. dzierżawca)...................................., ? inny (np. zarządca)..........................

ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY

Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu/lokalu:

Poczta:

Kod pocztowy:

Nr tel.:

Numer/y działki:

Urząd Skarbowy:

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (wypełnić w przypadku adresu nieruchomości innego niż adres zamieszkania)

Gmina:

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu/lokalu:

Poczta:

Kod pocztowy:

Numer/y działki:

D. LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Na nieruchomości wskazanej w części C zamieszkuje:…………………osób.

W przypadku nieruchomości wielorodzinnych proszę załączyć informację o osobach zamieszkujących nieruchomość: DOG - 1

E. SPOSÓB GOSPODAROWANIA ODPADAMI

E.1. Deklaruję, iż: (odpowiednie zaznaczyć znakiem x, należy wybrać jedną możliwość)

? na terenie nieruchomości będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych zgodnie z wymogami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strumień. Składając deklarację oświadczam, iż przysługuje mi prawo do preferencyjnej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

? na terenie nieruchomości nie będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych

E.2. Deklaruję, iż: (odpowiednie zaznaczyć znakiem x)

? odpady komunalne ulegające biodegradacji będę oddawał przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

? odpady komunalne ulegające biodegradacji zagospodaruję na własne potrzeby w przydomowym kompostowniku

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość:

………

Deklaruję, iż: (odpowiednie zaznaczyć znakiem x, należy wybrać jedną możliwość)

? WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNOSI (stawkę opłaty należy pomnożyć przez liczbę osób zamieszkujących nieruchomość) :

................................ x .....................................................

(liczba osób) ( stawka opłaty2)

……… zł/miesiąc

? WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI USTALONEJ DLA RODZIN WIELODZIETNYCH WYNOSI (stawkę opłaty należy pomnożyć przez liczbę osób zamieszkujących nieruchomość):

................................ x .....................................................

(liczba osób) ( obniżona stawka opłaty3)

……… zł/miesiąc

WYSOKOŚĆ OPŁATY KWARTALNEJ (miesięczną opłatę należy pomnożyć razy 3) :

……… zł/kwartał

G. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ

………………………….

Data wypełnienia

………………………………………………………….

Czytelny podpis z podaniem imienia i nazwiska osoby składającej deklarację

H. ADNOTACJE ORGANU

POUCZENIE

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619)

OBJAŚNIENIE

1) zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dniod dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Zgodnie z art. 6o ustawy, w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki.

2)3) Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Strumieniu w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


DOG-1

INFORMACJA O OSOBACH ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ W BUDOWNICTWIE WIELORODZINNYM W GMINIE STRUMIEŃ

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013r., poz. 1399, z późn. zm.), zwana dalej ustawą

Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy

Miejsce składania: Urząd Miejski w Strumieniu, ul. Rynek 4, 43-246 Strumień, pokój nr 1 - parter

Organ właściwy do przyjęcia deklaracji: Burmistrz Strumienia, ul. Rynek 4, 43-246 Strumień

Terminy składania informacji1

A. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem x)

Składający:

? Osoba fizyczna ? Osoba prawna ? Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Nazwisko i Imię / Pełna nazwa

PESEL (osoby fizyczne)

REGON (nie dotyczy osób fizycznych)

NIP (dot. przedsiębiorców)

Tytuł prawny do nieruchomości:

? właściciel, ? współwłaściciel, ? użytkownik wieczysty, ? współużytkownik wieczysty, ? posiadacz

samoistny, ? posiadacz zależny (np. dzierżawca)...................................., ? inny (np. zarządca)..........................

ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY

Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu/lokalu:

Numer/y działki

Poczta:

Kod pocztowy:

B. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (wypełnić w przypadku adresu nieruchomości innego niż adres zamieszkania)

Gmina:

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu/lokalu:

Poczta:

Kod pocztowy:

Numer/y działki:

B.1. Informacja o osobach zamieszkujących na terenie nieruchomości

Lp.

Numer lokalu

Imię i nazwisko władającego lokalem

Liczba zamieszkujących osób w lokalu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Łącznie osób zamieszkujących:

………………………………………………..

Data i czytelny podpis składającego deklarację

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe