Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 60/V/15 Rady Miasta Żory

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013, poz. 594 ze zm.), art. 6n i art. 6 m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.2013, poz. 1399 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

RADA MIASTA
u c h w a l a:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miasta Żory, w terminach:

1. 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

2. 14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.

§ 3. 1. Deklarację można składać w Urzędzie Miasta za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

1) wypełniony formularz wraz z innymi dokumentami można przesłać jako załączniki do pisma ogólnego kierowanego do Urzędu Miasta poprzez platformę komunikacji publicznej EBOI lub ePUAP.

2) do podpisywania dokumentów dopuszcza się elektroniczny podpis kwalifikowany i podpisy elektroniczne zaufanie wydawane do platformy komunikacji EBOI i e-PUAP.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 369/XXXV/13 Rady Miasta Żory z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, jednak nie wcześniej niż 1 kwietnia 2015r.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Piotr Kosztyła


Załącznik do Uchwały Nr 60/V/15
Rady Miasta Żory
z dnia 26 lutego 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe