Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 50/II/2015 Burmistrza Miasta Lubliniec; Wójta Gminy Boronów

z dnia 16 lutego 2015r.

w sprawie przyjęcia przez Gminę Lubliniec od gmin Kochanowice, Pawonków, Boronów, Ciasna, Koszęcin, Herby wykonania zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 216 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. poz 885 z późn. zm.) uchwały Nr 6/III/2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Boronów na rok 2015", uchwały Nr 5/III/2015 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Boronów na rok 2015" i uchwały Nr 48/VI/2007 Rady Gminy w Boronowie z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie powierzenia Gminie Lubliniec zadania publicznego oraz uchwały Nr 102/XI/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Lubliniec od gmin: Kochanowice, Pawonków, Boronów, Ciasna, Koszęcin, Herby wykonania zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. Gmina Lubliniec, ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec, NIP 575-187-84-73 reprezentowana przez Burmistrza Miasta Lubliniec - Edwarda Maniurę, zwanego dalej "Burmistrzem"

oraz Gmina Boronów, ul.Dolna 2, 42-283 Boronów, NIP 575-18-65-358 reprezentowana przez Wójta Gminy Boronów - Rufina Majchrzyka zwanego dalej "Wójtem"

zawierają porozumienie następującej treści:

§ 1. Punkt Konsultacyjny w Lublińcu dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, ich rodzin i ofiar przemocy domowej będzie świadczył usługi w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej również mieszkańcom gminy Boronów.

§ 2. 1. Wójt przekaże dotację na pokrycie części kosztów funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego w Lublińcu.

2. Dotacja będzie przekazana na rachunek Urzędu Miejskiego w Lublińcu: ING BSK SA o/Cz-wa 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783 w terminie do 31 marca 2015 r.

§ 3. 1. Wysokość dotacji w roku 2015 za okres od stycznia do grudnia wynosi: 1 300 zł słownie: jeden tysiąc trzysta złotych.

2. Na podstawie aneksu do Porozumienia może ulec zmianie wysokość dotacji przekazanej przez Wójta.

§ 4. Burmistrz przekaże Wójtowi w terminie do 31 stycznia 2016 roku sprawozdanie roczne z działalności Punktu Konsultacyjnego, w szczególności zawierające informacje w zakresie korzystania z usług Punktu Konsultacyjnego przez mieszkańców gminy Boronów.

§ 5. 1. Porozumienie zawarto na okres do 31 grudnia 2015 r.

2. Każdej ze stron przysługuje prawo pisemnego rozwiązania niniejszego Porozumienia z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia przypadającego na koniec miesiąca kalendarzowego.

3. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron, w każdym czasie na mocy porozumienia stron.

4. Przy wcześniejszym rozwiązaniu Porozumienia dotacja winna być zwrócona w terminie 30 dni od upływu okresu rozwiązania Porozumienia. Wysokość zwróconej dotacji ustalona będzie proporcjonalnie do czasu obowiązywania Porozumienia.

§ 6. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2015 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

WÓJT


mgr Rufin Majchrzyk

BURMISTRZ


mgr Edward Maniura

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe