Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr PZE/6/R/2015 Burmistrza Czechowic-Dziedzic; Burmistrza Pszczyny

z dnia 17 lutego 2015r.

w sprawie powierzenia gminie Pszczyna przez gminę Czechowice-Dziedzice zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na okres od 01.01.2015 r. do 31.08.2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie uchwały Nr XLV/578/14 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 25.09.2014 r. w sprawie przejęcia przez gminę Pszczyna od gminy Czechowice-Dziedzice zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz na podstawie uchwały nr XXV/230/08 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 23 września 2008 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy Gminą Czechowice-Dziedzice a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczących zasad prowadzenia punktów katechetycznych nauczania religii kościołów i wyznań innych niż katolickie, zawarte pomiędzy gminą Pszczyna reprezentowaną przez Pana Dariusza Skrobola - Burmistrza Pszczyny a gminą Czechowice-Dziedzice reprezentowaną przez Pana Mariana Błachuta - Burmistrza Czechowic-Dziedzic.

§ 1. 1. Gmina Czechowice-Dziedzice powierza gminie Pszczyna, na czas określony, zadanie publiczne w zakresie nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, a gmina Pszczyna
je przejmuje.

2. Uwzględniając wniosek Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Pszczynie przy
ul. Bogedaina 9 w sprawie przyznania 18/18 etatu na realizację nauki religii w roku szkolnym 2014/2015 dla 124 uczniów pobierających naukę w szkołach prowadzonych przez: gminę Pszczyna, gminę Czechowice-Dziedzice, gminę Bojszowy, gminę Suszec, gminę Goczałkowice-Zdrój oraz gminę Brzeszcze wyraża się zgodę na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, w wymiarze 1 etatu nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszczynie przy ul. Katowickiej 47.

3. Lekcje religii realizowane są w Międzyszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pszczynie oraz w Studzionce, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym - Szkoła Podstawowa nr 14 w Wiśle Wielkiej.

4. Nauka religii w punkcie katechetycznym odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i aktów wykonawczych do niej.

§ 2. Koszty zatrudnienia nauczyciela, o którym mowa w § 1, a które ponosi gmina Pszczyna obejmują § 4010 wynagrodzenia osobowe pracownika; § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne; § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne; § 4120 składki na Fundusz Pracy; § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§ 3. 1. Kalkulacja kosztów, o których mowa w § 2, stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia.

2. Gmina Czechowice-Dziedzice zobowiązuje się przekazać gminie Pszczyna dotację celową
na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów ze szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Czechowice-Dziedzice, w roku szkolnym 2014/2015 tj. za 1 ucznia w wysokości: 35,53 zł miesięcznie w 2015 r. x 8 miesięcy = 284,24 zł (za okres od 01.01.2015 r. do 31.08.2015 r.).

3. Gmina Czechowice-Dziedzice zobowiązuje się przekazać kwotę dotacji, o której mowa w ust. 2, na rachunek Urzędu Miejskiego w Pszczynie: 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540 jednorazowo za okres od 01.01.2015 r. do 31.08.2015 r. do dnia 30.04.2015 r.

4. W przypadku braku zapłaty w terminach określonych w ust. 3 zostaną naliczone odsetki
za każdy dzień zwłoki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 4. 1. Kwota wskazana w § 3 ust. 2 ulegnie zmianie w przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela, i/lub zmiany nauczyciela religii, i/lub zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii.

2. Kwota dotacji celowej z roku budżetowego 2015 zostanie wykorzystana do dnia
31.08.2015 r.

3. Otrzymana kwota dotacji zostanie rozliczona w terminie do dnia 11.09.2015 r.

4. Podstawą rozliczenia będzie sprawozdanie w formie pisemnej, przedstawiające koszty zatrudnienia nauczyciela w punkcie katechetycznym, w rozbiciu na poszczególne składniki wynagrodzenia oraz miesiące, za które wynagrodzenie zostało wypłacone.

5. W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa
w § 4 ust. 4, będzie wyższa od kwoty dotacji, jaką otrzymała gmina Pszczyna, to gmina Czechowice-Dziedzice dokona wpłaty należnej kwoty do dnia 15.09.2015 r. W przypadku
nie uregulowania płatności w powyższym terminie gmina Czechowice-Dziedzice zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

6. W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa
w § 4 ust. 4, będzie niższa od kwoty dotacji, jaką otrzymała gmina Pszczyna, to gmina Pszczyna dokona zwrotu niewykorzystanej części dotacji do dnia 15.09.2015 r. W przypadku
nie uregulowania płatności w powyższym terminie gmina Pszczyna zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 5. 1. Porozumienie precyzuje rozliczenie i pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w roku szkolnym 2014/2015 tj. na okres od 01.01.2015 r. do 31.08.2015 r.

2. Ze strony gminy Pszczyna za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Pan Marian Grygier, Dyrektor Pszczyńskiego Zarządu Edukacji, 43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 4, tel. 32 210-21-93.

3. Ze strony gminy Czechowice-Dziedzice za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Pan Andrzej Kamiński, Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Ligocka 1, tel. 32 215-20-57.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7. 1. Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
na wniosek gminy Pszczyna.

3. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia
01.01.2015 r.

§ 8. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach,
po dwa dla każdej ze stron.

Burmistrz Czechowic-Dziedzic


Marian Błachut

Burmistrz Pszczyny


Dariusz Skrobol


Załącznik do Porozumienia Nr PZE/6/R/2015
Burmistrza Pszczyny i Burmistrza Czechowic-Dziedzic
z dnia 17 lutego 2015 r.

Kalkulacja kosztów zatrudnienia nauczyciela - nauczanie religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Nauczyciel religii - zatrudniony w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pszczynie.

Wymiar zatrudnienia: 18/18.

Koszt miesięczny:

2015 r.
od 01.01.2015 r.
do 31.08.2015 r.
18/18

Stawka zasadnicza

2 647,00 zł

Wysługa 20%

529,40 zł

Motywacyjny

100,00 zł

Łącznie:

3 276,40 zł

§ 4010

3 276,40 zł

§ 4040

278,49 zł

§ 4110

611,09 zł

§ 4120

0,00 zł

§ 4440

239,99 zł

Łącznie:

4 405,97 zł

ilość uczniów pobierających naukę / w tym ilość uczniów z gminy Czechowice-Dziedzice

124/1

miesięczna kwota dotacji do przekazania

35,53 zł

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe