Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/25/2015 Rady Miasta Racibórz

z dnia 25 lutego 2015r.

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków instrumentem płatniczym

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 61a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. z 2012r., poz. 749 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 254, poz. 3940 z 3 grudnia 2010 r.).

Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:

§ 1. Dopuszcza się zapłatę podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Miasta Racibórz, instrumentem płatniczym, w tym instrumentem płatniczym, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Henryk Mainusz


Uzasadnienie

Podjęcie uchwały ma na celu zmianę systemu finansowo - ksiegowego obsługi kasy w celu umożliwienia zapłaty podatków i opłat, stanowiących dochody budżetu miasta Racibórz, instrumentem płatniczym.

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono przedmiotowe konsultacje. W wyznaczonym terminie od 27.01.2015r. do 09.02.2015r. nie zgłoszono żadnych opinii i uwag do projektu niniejszej Uchwały.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe