Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/26/2015 Rady Miasta Racibórz

z dnia 25 lutego 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/415/2000 Rady Miejskiej w Raciborzu z dnia 28 czerwca 2000r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości i podatku rolnego na terenie Raciborza w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso z późn. zm

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy a dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (j.t Dz. U. z 2011r., poz.1172 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2014r., poz. 849 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 1381 z późn zm.) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 254, poz. 3940 z 3 grudnia 2010r.).

Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/415/2000 Rady Miejskiej w Raciborzu z dnia 28 czerwca 2000r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości i podatku rolnego na terenie Raciborza w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso z późn. zm. w § 2 tiret 9 otrzymuje brzmienie:

Sudół - Aneta Melcz".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Henryk Mainusz


Uzasadnienie

Zmiany uchwały dokonuje się w związku z koniecznością wyznaczenia nowego inkasenta podatku od nieruchomości i podatku rolnego w dzielnicy Sudół.

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono przedmiotowe konsultacje. W wyznaczonym terminie od 11.02.2015r. do 24.02.2015r. nie zgłoszono żadnych opinii i uwag do projektu niniejszej Uchwały.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe