Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 76/VII/2015 Rady Miasta Rybnika

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nr 711/XLVII/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, miasta Rybnika i jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych

Tekst pierwotny


Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami),

- art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. W uchwale nr 711/XLVII/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, miasta Rybnika i jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 dodaje się punkt 7 w brzmieniu:

osobach nadzorujących - należy przez to rozumieć Zastępców i Pełnomocników Prezydenta Miasta pełniących bezpośredni nadzór nad jednostkami organizacji wewnętrznej Urzędu Miasta oraz jednostkami organizacyjnymi miasta.";

2) w § 10 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

osoby nadzorujące - w zakresie należności przysługujących nadzorowanym przez nich jednostkom organizacji wewnętrznej Urzędu Miasta i jednostkom organizacyjnym miasta:

a) przy umarzaniu należności - do kwoty 2.000 zł,

b) przy ulgach wymienionych w § 7 ust. 1 - do kwoty 10.000 zł, a osoba nadzorująca pełniąca bezpośredni nadzór nad Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w przypadkach dotyczących tej jednostki - do kwoty 20.000 zł,".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje nie dłużej niż mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013, tj. do dnia 31.12.2020 r. z uwzględnieniem 6-miesięcznego okresu przejściowego.

Przewodniczący Rady Miasta


Adam Fudali

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe