Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 79/VII/2015 Rady Miasta Rybnika

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku

Tekst pierwotny

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.),

- art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 406 ze zm.),

- art. 8 ust. 2 pkt 2, art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r., poz. 5642 ze zm.),

- § 22 Statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku wprowadzonego Uchwałą Nr 368/XXVII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2012 r. w sprawie: nadania statutu Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku ze zm.

na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. W statucie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 368/XXVII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2012 r. w sprawie nadania statutu Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku ze zmianami, przepis § 12 otrzymuje brzmienie:

"W skład Biblioteki wchodzą:

- Biblioteka GłównaRybnik ul. Józefa Szafranka 7,

- Filia nr 1Rybnik ul. Zakątek 19,

- Filia nr 2Rybnik ul. Zebrzydowicka 30,

- Filia nr 3Rybnik ul. Ziołowa 3,

- Filia nr 4Rybnik ul. Za Torem 3b,

- Filia nr 5Rybnik ul. Podmiejska 1,

- Filia nr 6Rybnik ul. Dąbrówki 3b,

- Filia nr 7Rybnik ul. 1 Maja 59,

- Filia nr 8Rybnik ul. Reymonta 69,

- Filia nr 9Rybnik ul. Sztolniowa 20,

- Filia nr 10Rybnik ul. Niedobczycka 191,

- Filia nr 11Rybnik ul. Zapolskiej 1,

- Filia nr 12Rybnik ul. Rybnicka 23,

- Filia nr 13Rybnik ul. Górnośląska 138,

- Filia nr 15Rybnik ul. Gminna 1,

- Filia nr 16Rybnik ul. Gliwicka 257,

- Filia nr 17Rybnik ul. Poloczka 76,

- Filia nr 18Rybnik ul. Wawelska 11,

- Filia nr 18 Oddział dla dzieciRybnik ul. Orzepowicka 14a,

- Filia nr 19Rybnik ul. Poligonowa 13,

- Filia nr 20Rybnik ul. Plac Pokoju 4,

- Filia nr 22Rybnik ul. Mościckiego 15".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Adam Fudali

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe