Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 88/VII/2015 Rady Miasta Rybnika

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 1399 ze zm.) oraz art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Komunalnej

oraz Komisję Finansów,

Rada Miasta Rybnika

uchwala:

§ 1. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość w wysokości 9 zł miesięcznie.

2. W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka opłaty,
o której mowa w ust. 1, wynosi 15 zł.

§ 2. 1. Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ustala się stawkę opłaty za pojemnik:

1) o pojemności 110/120 litrów - w wysokości 20 zł,

2) o pojemności 240 litrów - w wysokości 31 zł,

3) o pojemności 1100 litrów - w wysokości 90 zł,

4) o pojemności 5 m3 (KP 5) - w wysokości 457 zł,

5) o pojemności 7 m3 (KP 7) - w wysokości 565 zł,

6) o pojemności 10 m3 (KP 10) - w wysokości 727 zł.

2. Ustala się wyższą stawkę za pojemnik w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) o pojemności 110/120 litrów - w wysokości 26 zł,

2) o pojemności 240 litrów - w wysokości 40 zł,

3) o pojemności 1100 litrów - w wysokości 117 zł,

4) o pojemności 5 m3 (KP 5) - w wysokości 511 zł,

5) o pojemności 7 m3 (KP 7) - w wysokości 640 zł,

6) o pojemności 10 m3 (KP 10) - w wysokości 835 zł.

§ 3. 1. Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ustala się stawkę opłaty za pojemnik
w przypadku, gdy odpady zostały poddane mechanicznemu zgniataniu (prasowaniu):

1) o pojemności 1100 litrów - w wysokości 135 zł,

2) o pojemności 5 m3 (KP 5) - w wysokości 686 zł,

3) o pojemności 7 m3 (KP 7) - w wysokości 848 zł,

4) o pojemności 10 m3 (KP 7) - w wysokości 1091 zł.

2. Ustala się wyższą stawkę za pojemnik w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane
w sposób selektywny, oraz poddane zostały mechanicznemu zgniataniu (prasowaniu):

1) o pojemności 1100 litrów - w wysokości 176 zł,

2) o pojemności 5 m3 (KP 5) - w wysokości 766 zł,

3) o pojemności 7 m3 (KP 7) - w wysokości 960 zł,

4) o pojemności 10 m3 (KP 7) - w wysokości 1253 zł.

§ 4. 1. Dla cmentarzy ustala się stawkę opłaty za pojemnik:

1) o pojemności 1100 litrów - w wysokości 90 zł,

2) o pojemności 5 m3 (KP 5) - w wysokości 256 zł,

3) o pojemności 7 m3 (KP 7) - w wysokości 320 zł,

4) o pojemności 10 m3 (KP 7) - w wysokości 417 zł.

2. Dla cmentarzy ustala się wyższą stawkę opłaty za pojemnik w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) o pojemności 1100 litrów - w wysokości 117 zł,

2) o pojemności 5 m3 (KP 5) - w wysokości 358 zł,

3) o pojemności 7 m3 (KP 7) - w wysokości 448 zł,

4) o pojemności 10 m3 (KP 7) - w wysokości 583 zł.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 684/XLIV/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Adam Fudali

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe