Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 89/VII/2015 Rady Miasta Rybnika

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Mahoniowej i nadania nazwy ulicy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 i 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 594 ze zm.) i art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.),

na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika, po zaopiniowaniu przez Komisję Komunikacji i Transportu Zbiorowego,

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. Łącznikowi ulic Żołędziowa - Mahoniowa nadać nazwę ulica Mahoniowa.

§ 2. Zaliczyć do kategorii dróg gminnych ulicę Mahoniową.

§ 3. Położenie i przebieg drogi oznaczono na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Adam Fudali


Załącznik do Uchwały Nr 89/VII/2015
Rady Miasta Rybnika
z dnia 26 lutego 2015 r.

Mapa obrazująca położenie i przebieg drogi wymienionej w § 2

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe