Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/32/2015 Rady Miejskiej w Siewierzu

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6 l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)

Rada Miejska w Siewierzu
u c h w a l a:

§ 1. Zarządza się pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sołectwach na terenie Gminy Siewierz w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasentów opłaty określonej w §1 wyznacza się osoby fizyczne zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 3% od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu Miasta i Gminy Siewierz należności.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXX/283/13 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu


mgr Barbara Bochenek


Załącznik do Uchwały Nr IV/32/2015
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 26 lutego 2015 r.

Wykaz inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

1. KIERAS Lidia- Sołectwo Brudzowice

2. MACHURA Kazimiera- Sołectwo Dziewki

3. KOCOT Antoni- Sołectwo Gołuchowice

4. MACHURA Zofia- Sołectwo Leśniaki

5. SURMA Hilara- Sołectwo Nowa Wioska

6. WIECZOREK Teresa- Sołectwo Podwarpie

7. LIS Michał- Sołectwo Tuliszów

8. DRAUS Aleksander- Sołectwo Warężyn

9. SOBCZYK Maria- Sołectwo Wojkowice Kościelne

10. BIENIEK Alicja- Sołectwo Żelisławice

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe