Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/33/2015 Rady Miejskiej w Siewierzu

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.)

Rada Miejska w Siewierzu
u c h w a l a:

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) budynki komunalne lub ich części oraz budowle komunalne,

2) grunty komunalne nie będące we władaniu innych podmiotów,

3) grunty, budynki i budowle wykorzystywane na działalność statutową polegającą na świadczeniu/wykonywaniu zadań w zakresie niezawodowej ochrony przeciwpożarowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIV/115/11 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości oraz Uchwała Nr XV/134/11 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/115/11 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości .

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Siewierz.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu


mgr Barbara Bochenek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe