Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/40/2015 Rady Miejskiej w Siewierzu

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w sołectwie Tuliszów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 i art. 40, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.), po uzyskaniu zgody właścicieli nieruchomości,

Rada Miejska w Siewierzu
u c h w a l a:

§ 1. Nadać drodze wewnętrznej prywatnej, położonej w Tuliszowie, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 91/12 (k.m. 2) nazwę: ul. "Dębowa".

§ 2. Lokalizację drogi, o której mowa w § 1 przedstawia mapa ewidencji gruntów, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu


mgr Barbara Bochenek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 26 lutego 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe