Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/46/2015 Rady Miejskiej w Siewierzu

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 12 § 1, § 4, § 10, § 11 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz

Rada Miejska w Siewierzu
u c h w a l a:

§ 1. Utworzyć odrębny obwód głosowania Nr 8 w Szpitalu Chorób Płuc w Siewierzu Sp z. o.o., ul. Zbigniewa Oleśnickiego 21, dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w dniu 10 maja 2015 roku.

§ 2. Ustalić granicę odrębnego obwodu głosowania o którym mowa w § 1, która obejmuje Szpital Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o.o., ul. Zbigniewa Oleśnickiego 21.

§ 3. Ustalić siedzibę obwodowej komisji wyborczej dla obwodu odrębnego, o którym mowa w § 1 w Szpitalu Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o.o., ul. Zbigniewa Oleśnickiego 21.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz.

§ 5. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w budynku Urzędu Miasta i Gminy Siewierz oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu


mgr Barbara Bochenek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe