| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 37/VIII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 808/LXI/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Sosnowiec lub jej jednostkom podległym, mających charakter cywilnoprawny, oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Sosnowcu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 808/LXI/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Sosnowiec lub jej jednostkom podległym, mających charakter cywilnoprawny, oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010r., Nr 136, poz. 2257 z późniejszymi zmianami), wprowadza się następujące zmiany:

1. § 7 otrzymuje brzmienie:

1. Uprawnionymi do udzielania ulg, o których mowa w niniejszej uchwale są:

1) Prezydent Miasta Sosnowca, przy czym w przypadku umorzenia należności przekraczających kwotę 100.000 zł po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Sosnowcu;

2) Zastępcy Prezydenta Miasta Sosnowca, w przypadku należności przypadających Gminie związanych z zakresem zadań nadzorowanych przez nich wydziałów i jednostek podległych, do kwoty nie przekraczającej, od jednego dłużnika, 50.000 zł;

3) Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miejskiego w Sosnowcu w przypadku należności przypadających Gminie związanych z zakresem zadań danego wydziału, do kwoty nie przekraczającej, od jednego dłużnika, 30.000 zł;

4) Kierownicy/Dyrektorzy jednostek podległych Gminie Sosnowiec, w odniesieniu do należności przypadającej tej jednostce, do kwoty nie przekraczającej, od jednego dłużnika, 30.000 zł.".

2. § 8 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 sporządza się wg stanu na dzień 30 czerwca i 31 grudnia każdego roku w terminie do 20 dni po upływie okresu sprawozdawczego. Dane w sprawozdaniu wykazuje się narastająco od początku roku. Obowiązek złożenia sprawozdania występuje również w przypadku sprawozdań negatywnych (zerowych).".

3. § 8 ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, należy złożyć w Wydziale Budżetu Miasta.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Michał Potoczny

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Sobaś

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »