Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 32/IV/2015 Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia 25 lutego 2015r.

w sprawie poboru w drodze inkasa należności z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.2013 poz.594 z późn. zm. ) , art.6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( tekst jednolity Dz.U. 2013 poz.1381z późn. zm.), art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz.U. 2013 poz. 465 oraz art.6 ust.12, art.19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2014 r. Nr 849 z późn. zm.)

Rada Miejska w Blachowni
uchwala, co następuje :

§ 1. Pobór należności z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych dokonywany jest w Gminie Blachownia w drodze inkasa :

1. Na terenie sołectwa Nowa Gorzelnia przez sołtysa sołectwa Nowa Gorzelnia - Panią Ilonę Grzelińską i inkasenta Pana Andrzeja Grzelińskiego za wyjątkiem podatku od środków transportowych i opłaty targowej.

2. Na terenie sołectwa Stara Gorzelnia przez sołtysa sołectwa Stara Gorzelnia - Pana Krzysztofa Ściubidło, za wyjątkiem podatku od środków transportowych i opłaty targowej.

3. Na terenie sołectwa Konradów przez sołtysa sołectwa Konradów - Panią Ewelinę Gajzner, za wyjątkiem podatku od środków transportowych i opłaty targowej.

4. Na terenie sołectwa Łojki przez sołtysa sołectwa Łojki -Panią Magdalenę Maciążkę, za wyjątkiem podatku od środków transportowych i opłaty targowej.

5. Na terenie sołectwa Wyrazów przez sołtysa sołectwa Wyrazów - Pana Sebastiana Cierpiała, za wyjątkiem podatku od środków transportowych i opłaty targowej.

6. Na terenie sołectwa Cisie przez sołtysa sołectwa Cisie - Pana Pawła Gąsiorskiego, za wyjątkiem podatku od środków transportowych i opłaty targowej.

7. Na terenie miasta Blachownia, za wyjątkiem podatku od środków transportowych i opłaty targowej , przez inkasentów:

- Panią Żanetę Kwiecień - obręb Ottonów i bloki,

- Panią Justynę Grabarczyk - obręb Trzepizury, "działki",

- Panią Annę Motyl - "działki",

- Panią Annę Strózik - obręb Ostrowy ( szkoła),

- Pana Romana Dudek - obręb Brzózka, bloki.

8. Pobór opłaty targowej w drodze inkasa dokonywany jest przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Blachowni.

9. Podatek od środków transportowych z terenu całej gminy płatny w kasie Urzędu Miejskiego lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Blachowni.

§ 2. Sołtysi i inkasenci wymienieni w § 1 otrzymywać będą wynagrodzenie prowizyjne w wysokości:

- za pobór podatku rolnego i leśnego 8 % sum zainkasowanych,

- za pobór podatku od nieruchomości oraz opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 5 % sum zainkasowanych,

- za pobór opłaty targowej 8 % sum zainkasowanych.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Blachowni.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr 253/XXXIX/2014 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie poboru w drodze inkasa należności z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 5. 1. Uchwała niniejsza podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 01 marca 2015 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Blachownia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Blachowni


Edyta Mandryk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe