Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/29/2015 Rady Gminy Czernichów

z dnia 10 marca 2015r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 58 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Z z 2013 roku, poz.594 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy Czernichów uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonać zmian w dochodach Gminy (zał. Nr 1)

Dział

Rozdz.

Treść

Zmniejszyć

Zwiększyć

758

Różne rozliczenia

0,00

24 584,00

w tym:

-Dochody bieżące

0,00

24 584,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa

0,00

24 584,00

Ogółem:

0,00

24 584,00

2. Dokonać zmian w wydatkach Gminy (zał. Nr 8)

Dział

Rozdz.

Treść

Zmniejszyć

Zwiększyć

801

Oświata i wychowanie

0,00

24 584,00

80101

Szkoły podstawowe

0,00

24 584,00

w tym:

- Wydatki bieżące

0,00

24 584,00

w tym:

/ wydatki jednostek budżetowych

0,00

24 584,00

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0,00

24 584,00

Ogółem:

0,00

24 584,00

§ 2.

1. Ulega zmianie § 10 uchwały budżetowej , który otrzymuje następujące brzmienie: ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.493.727,07 zł na :

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego - 1.100.000,00zł

- finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego - 2.500.000,00zł

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów emisji papierów wartościowych- 1.071.098,07zł,

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 822.629,00zł

2. Ulega zmianie § 12 pkt 1 uchwały budżetowej , który otrzymuje następujące brzmienie: Upoważnia się Wójta do :

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na :

- finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego - 2.500.000,00zł

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu jednostki samorządu terytorialnego - 1.100.000,00zł

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych- 1.071.098,07zł,

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 822.629,00zł.

§ 3.

1. Dokonać zmiany załącznika Nr 10 - Zestawienie przychodów i rozchodów, który przyjmuje treść jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Dokonać zmiany załącznika Nr 9 - Wydatki majątkowe w budżecie na 2015 rok , który przyjmuje treść jak załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Powyższe zmiany powodują ustalenie dochodów w wysokości 30.393.159,33zł w tym: dochody bieżące24.652.036,42zł i wydatki w wysokości: 30.756.838,80zł, w tym:wydatki bieżące: w wysokości20.147.177,69 zł. Deficyt budżetowy wynosi 363.679,47 zł zostanie pokryty z zaciągniętej pożyczki w wysokości 363.679,47zł.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Badan


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/29/2015
Rady Gminy Czernichów
z dnia 10 marca 2015 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

Lp.

Treść

§

Kwota w złotych

1.

Przychody budżetu

1 434 777,54

w tym:

- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym

952

1 071 098,07

- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym

952

363 679,47

Wolne środki , o których mowa w art..217 ust.2 ustawy

950

0,00

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

903

0,00

2.

Dochody budżetu

901

30 393 159,33

3.

Razem (1+2)

31 827 936,87

4.

Wydatki budżetu

902

30 756 838,80

5.

Spłata otrzymanych krajowych kredytów

992

793 858,00

6.

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek

992

277 240,07

7.

Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadan realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

963

0,00

8.

Razem rozchody

1 071 098,07

9.

Razem rozchody i wydatki (4+5+6)

31 827 936,87


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/29/2015
Rady Gminy Czernichów
z dnia 10 marca 2015 r.

Wydatki majątkowe w budżecie na 2015 rok

Lp.

Nazwa zadania

Dział

Rozdz.

§

Kwota w zł.

1

Nabywanie gruntów

700

70005

6060

149 700,21

2

Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 1 w Międzybrodziu Bialskim- nawierzchnia boiska

926

92601

6050

37 600,00

3

Budowa chodnika przy ul.Energetyków w Międz. Żywieckim

600

60016

6050

31 954,00

4

Renowacja zabytkowej dzwonnicy o konstrukcji drewnianej w Tresnej

921

92120

6059 - 108 496,88 6057 - 133 568,00

242 064,88

5

Budowa boiska w Czernichowie w ramach zagospodarowania terenu wokół szkoły

926

92601

6050

188 814,00

6

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzybrodziu Bialskim - II etap

900

90001

6050

3 000 000,00

7

Budowa budynku UG Czernichów w Międzybrodziu Bialskim

750

75023

6050

1 014 440,79

8

Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem

750

75023

6050

21 000,00

9

Zakup serwera kopii danych

750

75023

6050

12 300,00

10

Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Czernichów

600

60016

6050

45 500,00

11

Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na zadanie :Projekt przebudowy dwustronnych chodników w ciągu drogi wojewódzkiej 948 wraz projektem przebudowy drogi wojewódzkiej w Międzybrodziu Bialskim

600

60013

6300

70 000,00

12

Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na zadanie:Projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 z drogą powiatową Nr S 1403 w Międzybrodziu Bialskim

600

60013

6300

50 000,00

13

Modernizacja ul. Wędkarskiej w Czernichowie

600

60016

6050

63 100,00

14

Modernizacja ul.Plażowej w Tresnej

600

60016

6050

33 000,00

15

Modernizacja ul.Pochyłej w Czernichowie

600

60016

6050

39 000,00

16

Modernizacja ul. Handlowej w Czernichowie

600

60016

6050

0,00

17

Budowa oświetlenia przy ul. Majowej i Nad Jeziorem w Tresnej

900

90015

6050

23 518,00

18

Modernizacja ul.Prochockiej w Tresnej

600

60016

6050

71 000,00

19

Modernizacja ul.Kasperków w Międz. Bialskim - etap I

600

60016

6050

31 000,00

20

Przebudowa i remont obiektu poprzemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej w Międzybrodziu Żywieckim na cele gospodarcze,kulturalne , społeczne

700

70005

6050

176 404,00

21

Budowa sieci wodociągowej w Międzybrodziu Bialskim - zadanie "Opracowanie projektu sieci wodociągowej od istniejącej studni przyz ZS w Międz. Bialskim do Przysiółka Nowy Świat wraz z niezbędną infrastrukturą"

010

01010

6050

70 000,00

22

Przebudowa ulicy Górskiej - drogi dojazdowej na Górę Żar w Międzybrodziu Żywieckim

600

60016

6057 (3.917.875,44) 6059 (691.389,79)

4 609 265,23

23

Przebudowa zabezpieczeń korony drogi ul.Cichej w Międz. Żywieckim

600

60078

6050

150 000,00

24

Przebudowa systemu odwodnienia oraz zabezpieczeń korony drogi ulicy Granicznej w Międz. Bialskim

600

60078

6050

480 000,00

ogółem ;

10 609 661,11


Uzasadnienie do Uchwały Nr V/29/2015
Rady Gminy Czernichów
z dnia 10 marca 2015 r.

do uchwały nr V/29/2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 10 marca 2015 roku

I DOCHODY

1. Dział 758 zwiększono dochody bieżące o kwotę 24.584,00zł z tytułu subwencji oświatowej Pismo z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.5.2015.

II WYDATKI

1. Dział 801 rozdział 80101 - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 24.584,00zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej z przeznaczeniem na zakup energii dla ZS Nr 1 w M. Bialskim.

WYNIK FINANSOWY

I DOCHODY

1.uchwała nr IV//27/2015

29.737.100,39

2. zarządzenie nr 11/2015

140,94

3. zarządzenie nr 20/2015

+633.905,00

4. zarządzenie nr 20/2015

-2.571,00

5.uchwała Nr V/29/2015

+24.584,00

razem

30.393.159,33

II WYDATKI

1.uchwała nr IV//27/2015

30.100.779,86

2. zarządzenie nr 11/2015

140,94

3. zarządzenie nr 20/2015

+633.905,00

4. zarządzenie nr 20/2015

-2.571,00

5.uchwała Nr V/29/2015

+24.584,00

razem

30.756.838,80

dochody

30.393.159,33

wydatki

30.756.838,80

deficyt budżetowy

-363.679,47

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe