Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/31/2015 Rady Gminy Czernichów

z dnia 10 marca 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty - z nieruchomości zamieszkałych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6k oraz art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)

Rada Gminy Czernichów uchwala, co następuje

§ 1.

1. Postanawia się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, z wyłączeniem nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty ustalonej w § 2 niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości, na które zamieszkują mieszkańcy:

1) 8 zł / osobę miesięcznie, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

2) 19 zł / osobę miesięcznie, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XXIV/226/2012 z póź zm Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernichów.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1.04.2015r.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Badan

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe