Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/37/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 10 marca 2015r.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Czechowice-Dziedzice oraz jej jednostkom podległym, oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 59 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
uchwala:

§ 1. Określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych przypadających Gminy Czechowice-Dziedzice oraz jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności udzielanej pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną.

§ 2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do należności, których zasady i tryb umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty określają odrębne przepisy.

§ 3. 1. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Czechowice-Dziedzice lub jej jednostkom podległym, mogą być na wniosek dłużnika umarzane albo ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym.

2. Umorzenie należności, w całości z urzędu stosuje się w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą".

§ 4. 1. Należności pieniężne, na wniosek dłużnika mogą zostać:

1) umorzone w całości lub w części;

2) odroczone terminy ich spłaty (w całości lub części);

3) rozłożone na raty (w całości lub części).

2. Wniosek o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych składa się na piśmie i powinien zawierać w szczególności:

1) podstawowe dane wnioskodawcy,

2) szczegółowe informacje dotyczące wystąpienia przesłanek uzasadniających udzielenie ulgi,

3) oświadczenie o sytuacji majątkowej według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Umarzanie, odraczanie i rozkładanie na raty należności na wniosek dłużnika następuje na podstawie przepisów prawa cywilnego w formie pisemnej.

2. W przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 2 umarzanie, odraczanie i rozkładanie na raty należności następuje na podstawie jednostronnego oświadczenia woli w formie pisemnej.

§ 6. 1. Rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych dokonuje się na okres nie dłuższy niż 60 miesięcy.

2. Od należności, której termin odroczono lub którą rozłożono na raty nie pobiera się odsetek za zwłokę.

3. W przypadku udzielenia ulgi w postaci odroczenia lub rozłożenia na raty należności i niedotrzymania ustalonego terminu przez dłużnika odsetki liczone są w pełnej wysokości od dnia wymagalności należności do dnia zapłaty.

4. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości należności, której termin płatności odroczono, albo nie zapłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, należność pozostała do zapłaty staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami.

§ 7. W stosunku do tego samego dłużnika należność może zostać umorzona w całości lub w części lub rozłożona na raty nie częściej niż raz w roku.

§ 8. 1. W przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, tj. w sytuacji, o której mowa w § 3 ust. 1, a jeżeli chodzi o § 3 ust. 2 w przypadku okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 pkt 5 ustawy, udzielenie jej następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. L 352 z 24 grudnia 2013 r.).

2. Łączna wartość pomocy udzielonej podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą (dłużnikowi) na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć równowartości dopuszczalnej wartości pomocy, o której stanowi Rozporządzenie wymienione w ust. 1.

3. Wartość udzielonej pomocy de minimis podlega sumowaniu niezależnie od organu, który tej pomocy udzielił.

4. Warunkiem ubiegania się o udzielenie podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą (dłużnikowi) stanowiących pomoc publiczną ulg, o których mowa w § 3 jest złożenie wniosku wraz z wypełnionym formularzem informacji, stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).

5. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4 należy również przedstawić:

1) zaświadczenia lub oświadczenia, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.),

2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, których zakres określony jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).

§ 9. 1. W przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną w rolnictwie, tj. w sytuacji, o której mowa w § 3 ust. 1, a jeżeli chodzi o § 3 ust. 2 w przypadku okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 pkt 5 ustawy, udzielenie jej następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. L 352 z 24 grudnia 2013 r.).

2. Łączna wartość pomocy udzielonej podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą (dłużnikowi) na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć równowartości dopuszczalnej wartości pomocy, o której stanowi Rozporządzenie wymienione w ust. 1.

3. Wartość udzielonej pomocy de minimis podlega sumowaniu niezależnie od organu, który tej pomocy udzielił.

4. Warunkiem ubiegania się o udzielenie podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą (dłużnikowi) stanowiących pomoc publiczną ulg, o których mowa w § 3 jest złożenie wniosku wraz z wypełnionym formularzem informacji, stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010r. Nr 121, poz. 810 z późn. zm.).

5. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4 należy również przedstawić:

1) zaświadczenia lub oświadczenia, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.),

2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, których zakres określony jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010r., Nr 121 poz. 810).

§ 10. 1. Do umarzania odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych uprawnieni są:

1) Burmistrz Czechowic-Dziedzic w odniesieniu do należności pieniężnych związanych z działalnością Urzędu Miejskiego,

2) kierownicy jednostek podległych w odniesieniu do należności pieniężnych przypadających ich jednostkom:

a) przy umarzaniu należności - do kwoty 5.000zł,

b) przy odraczaniu i rozkładaniu na raty bez limitu kwot.

2. W przypadku przekroczenia limitu kwoty, o którym mowa w ust. 1 pkt 2a ulgę udziela Burmistrz Czechowic-Dziedzic.

§ 11. Traci moc Uchwała Nr XLIII/389/10 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Czechowice-Dziedzice oraz jej jednostkom podległym, oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010r. Nr 98, poz. 1577).

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Żelazny


Załącznik do Uchwały Nr VI/37/15
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 10 marca 2015 r.

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MAJĄTKOWEJ ZOBOWIĄZANEGO

I. Dane identyfikacyjne (zaznaczyć krzyżykiem właściwy kwadrat):

? - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (należy wypełnić punkt 1, a następnie przejść do części II)

? - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (należy wypełnić punkt 2, a następnie przejść do części II)

? - osoba prawna/jednostka organizacyjna nie posiadającej osobowości prawnej (należy wypełnić punkt 2, a następnie przejść do części III)

1. Dane identyfikacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej:

a. Nazwisko i imię ………………………………………………………………………………...

b. PESEL …………………………………………………………………………………………..

c. Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………...

d. Miejsce zamieszkania …………………………………………………………………………

e. Telefon, fax ……………………………………………………………………………………..

2. Dane identyfikacyjne osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą/osoby prawnej/jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej *) :

a. Nazwa firmy …………………………………………………………………………………….

b. REGON ..……………………………….. NIP..………………………………………………..

c. Siedziba ………………………………………………………………………………………....

d. Telefon, fax ……………………………………………………………………………………..

*) niepotrzebne skreślić

II. Informacja o sytuacji majątkowej zobowiązanego (dotyczy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)

1. Miejsce pracy składającego oświadczenie (nazwa zakładu pracy i jego adres)

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

2. Źródła dochodów składającego oświadczenie i wysokość średniego miesięcznego dochodu1 (brane są pod uwagę trzy ostatnie miesiące2)

Rodzaj

Kwota dochodu

Działalność gospodarcza

Wynagrodzenie ze stosunku pracy

Emerytury i renty krajowe/zagraniczne

Najem lub dzierżawa

Inne (np. renty dzieci, prawa majątkowe, umowy zlecenia, itp.)

3. Miejsce pracy współmałżonka składającego oświadczenie (nazwa zakładu pracy i jego adres)

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................


4. Źródła dochodów współmałżonka składającego oświadczenie i wysokość średniego miesięcznego dochodu1 (brane są pod uwagę trzy ostatnie miesiące2)

Rodzaj

Kwota dochodu

Działalność gospodarcza

Wynagrodzenie ze stosunku pracy

Emerytury i renty krajowe/zagraniczne

Najem lub dzierżawa

Inne (np. renty dzieci, prawa majątkowe, umowy zlecenia, itp.)

5. Liczba osób zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym ………………...……,
ich łączne dochody1 ………………………..…... w okresie ………….……………………………………

6. Liczba osób pozostających na utrzymaniu i ich wiek

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

7. Wykaz i wartość posiadanego majątku:

a. Posiadany majątek ruchomy (np. samochody, maszyny)

Rodzaj majątku oraz nr rejestracyjny, rok produkcji

Data nabycia

Cena zakupu

Wartość rynkowa

Czyją stanowi własność

b. Posiadany majątek nieruchomy (np. budynki, mieszkania, parcele)

Rodzaj nabycia (kupno, darowizna, spadek)

Data nabycia

Nr księgi wieczystej

Adres, powierzchnia

Wartość rynkowa

Czyją stanowi własność

c. Pozostały majątek (papiery wartościowe, udziały, wierzytelności, lokaty - ze wskazaniem czyją stanowią własność):

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

d. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego:

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

e. Posiadane rachunki bankowe (pełna nazwa banku i numer rachunku bankowego):

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

8. Wykaz zobowiązań finansowych (osoby prowadzące działalność gospodarczą wskazują także zobowiązania związane z prowadzeniem działalności):

a. Opłaty bieżące:

Czynsz ............................................................................................................................................................

Opłaty za media (woda, energia, gaz, telefon) ...............................................................................................

.........................................................................................................................................................................


b. Pozostałe zobowiązania (kredyty, alimenty, pożyczki, należności bądź zaległości publicznoprawne ze wskazaniem ich wysokości):

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

9. Czy zobowiązany korzystał dotychczas z ulg - jeżeli tak to należy podać rodzaj ulgi (m.in. umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty), kwotę przyznanej ulgi oraz datę jej przyznania:

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

10. Wskazanie powodów uzasadniających udzielenie aktualnie wnioskowanej ulgi (umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty):

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

III. Informacja o sytuacji majątkowej zobowiązanego (dotyczy osoby prawnej/jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej)

1. Wielkość dochodów1 w poszczególnych miesiącach w okresie ostatnich sześciu miesięcy3

Miesiąc / Rok

Kwota dochodu / straty

2. Wykaz i wartość posiadanego majątku:

a. Posiadany majątek ruchomy (np. samochody, maszyny)

Rodzaj nabycia (kupno, darowizna, spadek)

Data nabycia

Nr księgi wieczystej

Adres, powierzchnia

Wartość rynkowa

b. Pozostały majątek:

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

c. Posiadane rachunki bankowe (pełna nazwa banku i numer rachunku bankowego):

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

3. Wykaz zobowiązań finansowych według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono niniejsze oświadczenie:

a. Zobowiązania długoterminowe

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

W tym:

z tytułu kredytów i pożyczek

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................


b. Zobowiązania krótkoterminowe

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

W tym:

z tytułu kredytów i pożyczek

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

z tytułu dostaw i usług

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

z tytułu wynagrodzeń

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

inne (jakie)

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

4. Wykaz należności finansowych według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono niniejsze oświadczenie:

a. Należności długoterminowe

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

b. Należności krótkoterminowe

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

W tym:

z tytułu dostaw i usług

.........................................................................................................................................................................

inne (jakie)

.........................................................................................................................................................................

5. Czy zobowiązany korzystał dotychczas z ulg - jeżeli tak to należy podać rodzaj ulgi (m.in. umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty), kwotę przyznanej ulgi oraz datę jej przyznania:

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

6. Wskazanie powodów uzasadniających udzielenie aktualnie wnioskowanej ulgi (umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty):

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Podpis (imię i nazwisko) ................................................................

Data ...............................................................................................

1 Dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: przez kwotę dochodu rozumie się kwotę wynagrodzenia brutto pomniejszoną o składki na ubezpieczenia społeczne i koszty uzyskania przychodu.

Dla osoby prawnej/jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej: przez kwotę dochodu rozumie się przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu.

2 Przez ostatnie trzy miesiące rozumie się trzy pełne kalendarzowe miesiące przed dniem sporządzenia oświadczenia o sytuacji majątkowej zobowiązanego.

3 Przez ostatnie sześć miesięcy rozumie się sześć pełnych kalendarzowych miesięcy przed dniem sporządzenia oświadczenia o sytuacji majątkowej zobowiązanego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe