Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/40/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 10 marca 2015r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 § 4 i 10-12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072), działając na wniosek Burmistrza Czechowic-Dziedzic,

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się utworzenia w mieście Czechowice-Dziedzice odrębnego obwodu głosowania.

§ 2. Numer, granice oraz siedzibę obwodowej komisji wyborczej określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach i Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czechowice-Dziedzice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Żelazny


Załącznik do Uchwały Nr VI/40/15
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 10 marca 2015 r.

Numer i granice odrębnego obwodu głosowania oraz siedziba obwodowej komisji wyborczej w
Czechowicach-Dziedzicach

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

23

Miasto Czechowice-Dziedzice, część Osiedla "Centrum", Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Czechowicach-Dziedzicach

Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień", Czechowice-Dziedzice,

ul. Zacisze 28

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe