Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/41/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 10 marca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Czechowice-Dziedzice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13, art. 13a § 1, § 2 i § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072), działając na wniosek Burmistrza Czechowic-Dziedzic

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/290/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Czechowice-Dziedzice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (t.j. Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r. poz. 2949):

1) w podstawie prawnej wyrazy w nawiasie otrzymują brzmienie: "Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072";

2) ze względu na konieczność zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej w Bronowie w Załączniku do uchwały w tabeli "Numery i granice stałych obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w Gminie Czechowice-Dziedzice" w obwodzie nr 22 zwrot: "Strażnica OSP, Bronów, ul. A. Czyża 12", zastąpić zwrotem: "Zespół Szkolno-Przedszkolny, Bronów, ul. Kolorowa 2".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach i w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Żelazny

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe