Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 35/V/15 Rady Gminy Świerklany

z dnia 12 marca 2015r.

w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Świerklany oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 20c ust. 4 i 6 w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Rada Gminy Świerklany
uchwala :

§ 1. Określić następujące kryteria naboru do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Świerklany i odpowiadającą każdemu z tych kryteriów liczbę punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:

1) kandydat, który w przyszłym roku będzie podlegał rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu - 40 pkt;

2) kandydat obojga rodziców pracujących lub studiujących w systemie stacjonarnym - 20 pkt;

3) kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje wychowanie przedszkolne w danym przedszkolu - 5 pkt;

4) kandydat zamieszkujący w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie którego znajduje się przedszkole pierwszego wyboru - 5 pkt.

§ 2. Określić dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w §1 :

1) kryterium określone w pkt 1 rodzic dokumentuje wypełniając wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola;

2) kryterium określone w pkt 2 rodzic dokumentuje oryginałem, notarialnie poświadczoną kopią albo w postaci urzędowo poświadczonego, zgodnie z art. 76a Kodeksu postępowania administracyjnego, zaświadczenia o zatrudnieniu lub zaświadczenia o stacjonarnym systemie studiów;

3) kryterium określone w pkt 3 i pkt 4 rodzic dokumentuje oświadczeniem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Świerklany.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Świerklany


Justyna Błatoń

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe