Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/31/15 Rady Gminy Świnna

z dnia 5 marca 2015r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2013, poz. 594 z p.zm. ) oraz art.6l ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013, poz.1399 z p.zm.), oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z p.zm.)

Rada Gminy Świnna uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się na terenie Gminy Świnna pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasentów opłaty o której mowa w § 1 w poszczególnych sołectwach wyznacza się:

1) w sołectwie Pewel Mała - Panią Dorotę Urbaniec zam.Pewel Mała;

2) w sołectwie Pewel Ślemieńska - Pana Adama Szwed zam. Pewel Ślemieńska;

3) w sołectwie Przyłęków - Panią Alicję Kocoń zam. Przyłęków;

4) w sołectwie Rychwałdek - Pana Tadeusza Ścieszka zam. Rychwałdek;

5) w sołectwie Świnna - Pana Jacka Sanetra zam. Świnna;

6) w sołectwie Trzebinia - Panią Bożenę Polak zam. Trzebinia.

§ 3. Pobrane opłaty, o których mowa w §1 winny być wpłacone przez inkasentów najpóźniej w piątym dniu roboczym po dniu, w którym zgodnie z uchwałą w sprawie ustalenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty, wpłata powinna nastąpić. Inkasenci zobowiązani są również przedłożyć w powyższym terminie dokumenty rozliczeniowe.

§ 4. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 4,5 % od sumy zainkasowanych opłat.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świnna.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XLIV/231/13 Rady Gminy Świnna z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Świnna


Kazimierz Dziki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe