Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/25/2015 Rady Gminy Ujsoły

z dnia 23 lutego 2015r.

w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmian.), art. 212 ust. 1 pkt 1-5, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 ze zm.)


Rada Gminy Ujsoły
postanawia co następuje

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr II/18/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. pod nazwą "Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu na 2015 r." otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. Plan po zmianach przedstawia się następująco:

1) Dochody po zmianach wynoszą: 16 115 851,97 zł.

2) Wydatki po zmianach wynoszą: 14 021 048,36 zł.

3) Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetową w wysokości 2 094 803,61 zł., która zostanie przeznaczona na pokrycie przypadających do spłaty w 2015 r. rat kredytów i pożyczek.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Grabowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/25/2015
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 23 lutego 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiana planu dochodów budżetowych


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2015
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 23 lutego 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiana planu wydatków budżetowych


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/25/2015
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 23 lutego 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu na 2015 rok

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe