Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 16/V/2015 Rady Gminy w Boronowie

z dnia 11 marca 2015r.

w sprawie zmian budżetu gminy Boronów na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm../, art. 211,art.214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm./

Rada Gminy w Boronowie
uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć budżet gminy na 2015 rok w następujący sposób:

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Zwiększenie

Przychody ogółem

96 500,00

§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych

96 500,00

Dochody ogółem

72 729,00

801

Oświata i wychowanie

a) dochody bieżące

§ 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

72 729,00

72 729,00

72 729,00

Wydatki ogółem

169 229,00

010

Rolnictwo i łowiectwo

30 000,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

a) wydatki majątkowe

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne

30 000,00

30 000,00

30 000,00

600

Transport i łączność

12 500,00

60016

Drogi publiczne gminne

a) wydatki majątkowe

1.inwestycje i zakupy inwestycyjne

12 500,00

12 500,00

12 500,00

801

Oświata i wychowanie

126 729,00

80101

Szkoły podstawowe

a) wydatki bieżące

w tym w szczególności:

1. wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

54 000,00

54 000,00

54 000,00

54 000,00

80195

Pozostała działalność

a) wydatki bieżące

w tym w szczególności:

1. wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

72 729,00

72 729,00

72 729,00

72 729,00

Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę: 96 500,00, który zostanie pokryty nadwyżką budżetu gminy z lat ubiegłych.

§ 2. Zmniejszyć budżet gminy na 2015 rok w następujący sposób:


Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Dochody ogółem

406 397,00

758

Różne rozliczenia

a) dochody bieżące

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

406 397,00

406 397,00

406 397,00

Wydatki ogółem

406 397,00

801

Oświata i wychowanie

406 397,00

80101

Szkoły podstawowe

a) wydatki bieżące

w tym w szczególności:

1. wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

206 397,00

206 397,00

206 397,00

206 397,00

80110

Gimnazja

a) wydatki bieżące

w tym w szczególności:

1. wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

Budżet Gminy po zmianach wyniesie:

- Dochody: 12 565 356,00

- Wydatki: 13 283 387,41

- Deficyt: 718 031,41

- Przychody: 986 447,41

- Rozchody: 268 416,00

§ 3. Dokonać zmian w budżecie gminy na 2015 rok w następujący sposób:

Dział

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

Dochody ogółem

236 000,00

236 000,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

§ 0490 Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

236 000,00

236 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

§ 0490 Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

236 000,00

236 000,00

§ 4. Dokonać przeniesień środków na wydatki między działami: 010 - Rolnictwo i łowiectwo, 700- gospodarka mieszkaniowa, 801- Oświata i wychowanie.

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

Wydatki ogółem

312 000,00

312 000,00

010

Rolnictwo i łowiectwo

32 000,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

a) wydatki majątkowe

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne

32 000,00

32 000,00

32 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

280 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

a) wydatki majątkowe

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne

280 000,00

280 000,00

280 000,00

801

Oświata i wychowanie

312 000,00

80101

Szkoły podstawowe

a) wydatki bieżące

w tym w szczególności:

1. wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

132 000,00

132 000,00

132 000,00

132 000,00

80110

Gimnazja

a) wydatki bieżące

w tym w szczególności:

1. wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

180 000,00

180 000,00

180 000,00

180 000,00

§ 5. Załącznik nr 3 do uchwały nr 2/III/2015 Rady Gminy w Boronowie z dnia 21 stycznia 2015 roku po zmianach wprowadzonych w § 1 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 4 do uchwały nr 2/III/2015 Rady Gminy w Boronowie z dnia 21 stycznia 2015 roku po zmianach wprowadzonych w § 1 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boronów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Irena Brol


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/V/2015
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 11 marca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2015 roku

Lp.

Treść

Klasyfikacja

§

Kwota

Przychody ogółem

986 447,41

1.

Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

950

889 947,41

2.

Nadwyżki z lat ubiegłych

957

96 500,00

Rozchody ogółem

268 416,00

1.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

963

54 216,00

2.

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

214 200,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 16/V/2015
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 11 marca 2015 r.

WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH W ROKU 2015

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa zadania Inwestycyjnego

Źródła finansowania

Planowane środki na 2015 rok

Terminy rozpoczęcia /zakończenia

Przewidywany zakres robót w 2015 roku

1

2

3

4

5

6

7

8

OGÓŁEM:

3 533 562,41

1.

010

01010

Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Poprzecznej w Boronowie

Budżet gminy

12 000,00

2015/2015

Projekt

2.

600

60016

Przebudowa ul Dworcowej ul. Ogrodowej, ul. Wojska Polskiego i ul. Ligonia w Boronowie wraz z odwodnieniem

Budżet gminy

Dotacja z budżetu państwa

Razem

1 453 531,41

1 453 531,00

2 907 062,41

2015/2015

Prace budowlane

3.

700

70005

Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Wolności - Wojska Polskiego od strony południowo- wschodniej

Budżet gminy

320 000,00

2009/2016

Prace budowlane

4.

700

70005

Wykup gruntów

Budżet gminy

30 000,00

2015/2015

Wykup

5

900

90015

Budowa oświetlenia ul. Sportowa w Boronowie

Budżet gminy

5 000,00

2015/2015

Projekt

6.

010

01010

Rozbudowa kanalizacji w rejonie ul. Poprzecznej w Boronowie

Budżet gminy

12 000,00

2015/2015

Projekt

7.

010

01010

Budowa oczyszczalni ścieków w Boronowie

Budżet gminy

100 000,00

2015/2015

Budowa

8.

600

60016

Odwodnienie ul. Różanej w Hucisku

Budżet gminy

27 000,00

2015/2015

Projekt

9

800

80101

Monitoring Szkoły Podstawowej w Boronowie

Budżet gminy

10 000,00

2015/2015

Wykonanie

10.

600

60016

Budowa wraz z odwodnieniem ul. Adamka

Budżet gminy

37 500,00

2015/2015

Projekt

11.

010

01010

Rozbudowa kanalizacji ul. Wolności w Boronowie

Budżet gminy

30 000,00

2015/2015

Projekt

12.

600

60016

Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Powstańców oraz ulic przyległych w miejscowości Boronów

Budżet gminy

6 000,00

2015/2015

Projekt zamienny

13.

801

80101

Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej

Budżet gminy

7 000,00

2015/2015

Zakup

14.

010

01010

Zakup pomp na przepompownie

Budżet Gminy

20 000,00

2015/2015

Zakup

15.

010

01010

Zakup przyczepki do ciągnika

Budżet Gminy

10 000,00

2015/2015

Zakup

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe