Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 18/V/2015 Rady Gminy w Boronowie

z dnia 11 marca 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.), art. 6j ust. 2a i art. 6k
ust. 1 pkt. 1, 2a i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2013, poz. 1399 z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014, poz. 1118)

Rada Gminy w Boronowie uchwala, co następuje:

§ 1. Na obszarze Gminy Boronów opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2 niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z zastrzeżeniem ust. 2 w wysokości:

a) 8 zł miesięcznie od mieszkańca w stosunku do pierwszych 3 osób zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym,

b) 6 zł miesięcznie od mieszkańca w stosunku do czwartej i każdej kolejnej osoby zamieszkującej we wspólnym gospodarstwie domowym.

2. Jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wyższa i wynosi:

a) 15 zł miesięcznie od mieszkańca.

§ 3. Traci moc uchwała nr 3/III/2015 Rady Gminy w Boronowie z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boronów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Irena Brol

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe