Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/47/15 Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie utworzenia Sołectwa i nadania mu Statutu

Tekst pierwotny

Na podstawie przepisów art. 5 ust 2 oraz art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. w Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) w związku z § 8 i 11 Statutu Gminy Łazy uchwala- Rada Miejska w Łazach uchwala co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się Sołectwo Wysoka (Sołectwo).

2. Granice Sołectwa określa załącznik nr 1 do uchwały.

3. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Łazy.

§ 2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Statucie zastosowanie mają Statut Gminy Łazy, ustawa o samorządzie gminnym oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 3. 1. Organami Sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie,

2) Sołtys.

2. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

3. Czynne prawo wyborcze tj. prawo wybierania organów Sołectwa oraz udziału i głosowania na Zebraniu Wiejskim przysługuje każdemu mieszkańcowi Sołectwa posiadającemu czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Łazach.

4. Bierne prawo wyborcze przysługuje każdemu mieszkańcowi Sołectwa posiadającemu czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Łazach.

5. W sprawach o których mowa w ust. 3 i 4 stosuje się przepisy Kodeksu wyborczego.

Rozdział 1.

§ 4. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym Sołectwa.

2. W czasie obrad Zebrania Wiejskiego mogą być obecne osoby nieposiadające czynnego prawa wyborczego, jednak zajmują one miejsca wyznaczone przez Przewodniczącego.

§ 5. 1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek złożony Sołtysowi przez:

1) co najmniej 10 % uprawnionych mieszkańców,

2) Burmistrza,

3) większość członków Rady Sołeckiej.

2. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz w roku.

3. Zebranie Wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust. l Sołtys jest zobowiązany zwołać tak, aby odbyło się najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

4. W przypadku nie wykonania przez Sołtysa obowiązku wynikającego z ust. 3 oraz w wypadkach wskazanych w Statucie, Zebranie Wiejskie zwołuje Burmistrz, który może jednocześnie wskazać Przewodniczącego zebrania.

5. Wniosek o zwołanie Zebrania Wiejskiego powinien określać porządek obrad.

§ 6. 1. O Zebraniu Wiejskim Sołtys powiadamia mieszkańców Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem, a także Burmistrza.

2. Zawiadomienie powinno zawierać:

1) określenie daty, godziny i miejsca Zebrania Wiejskiego,

2) proponowany porządek obrad,

3) informację, że w przypadku braku quorum w I terminie Zebranie Wiejskie odbędzie się w II terminie bez względu na liczbę obecnych.

3. Burmistrz zwołując Zebranie Wiejskie wykonuje czynności opisane w ust. 1 i 2.

§ 7. O ile przepisy szczególne, w tym postanowienia niniejszego Statutu, nie stanowią inaczej:

1) dla prawomocności uchwał Zebrania Wiejskiego niezbędna jest obecność co najmniej 10% mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze,

2) jeżeli w pierwszym terminie nie ma frekwencji wskazanej w pkt 1 Zebranie Wiejskie odbywa się w 15 minut później i jest władne podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych,

3) uchwały zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,

4) głosowanie tajne odbywa się w sprawach osobowych oraz w każdym wypadku gdy postanowi tak Zebranie Wiejskie,

5) zebranie prowadzi się zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu, jednak Zebranie Wiejskie może zmienić kolejność poszczególnych punktów obrad albo obrady rozszerzyć.

§ 8. 1. Przewodniczącym Zebrania Wiejskiego jest Sołtys. Jeżeli Zebranie zwołuje Burmistrz przewodniczącym Zebrania jest osoba wskazana przez Burmistrza.

2. Jeżeli Sołtys jest nieobecny na Zebraniu albo nie chce lub nie może być Przewodniczącym, Zebranie Wiejskie może w głosowaniu jawnym wybrać Przewodniczącego Zebrania.

3. W porządku obrad każdego Zebrania Wiejskiego powinna znajdować się informacja dotycząca:

1) realizacji uchwał, wniosków i opinii z poprzedniego Zebrania,

2) przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania; protokół podlega odczytaniu jeśli Zebranie Wiejskie tak postanowi;

3) działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej w okresie od ostatniego Zebrania; informację przedkłada Sołtys, zaś w razie jego nieobecności - członek Rady Sołeckiej.

4. Protokół z zebrania sporządza wybrany przez Zebranie Wiejskie Protokolant.

5. Protokół zawiera w szczególności:

1) datę, miejsce i godzinę zebrania oraz oznaczenie w którym terminie Zebranie się odbyło,

2) stwierdzenie prawomocności Zebrania, liczby osób obecnych,

3) informację kto przewodniczył Zebraniu,

4) nazwiska gości przybyłych na Zebranie,

5) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego Zebrania,

6) ostateczny porządek obrad,

7) sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania oraz działalności między Zebraniami,

8) przebieg obrad, krótkie streszczenie przemówień i dyskusji,

9) zgłoszone i uchwalone wnioski,

10) uchwalone przez zebranie uchwały z podaniem wyników głosowania,

11) podpisy Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.

6. Protokoły i uchwały numeruje się cyframi arabskimi. Nową numerację zaczyna się z początkiem każdego roku kalendarzowego.

7. Na każdym zebraniu sporządzana jest lista obecności osób uprawnionych do głosowania na której każdy uprawniony wpisuje swoje imię, nazwisko oraz składa własnoręcznie podpis. Lista stanowi niezbędny załącznik do protokołu z zebrania.

§ 9. 1. Przewodniczący Zebrania czuwa nad przebiegiem i zachowaniem porządku Zebrania, a w szczególności udziela głosu.

2. Przewodniczący ma prawo czynić uwagi dotyczące formy i czasu wystąpień.

3. W przypadku stwierdzenia, że występujący narusza powagę Zebrania albo odbiega od przedmiotu obrad Przewodniczący Zebrania może odebrać mu głos.

4. Przewodniczący Zebrania może nakazać opuszczenie obrad przez osoby, które zachowaniem swoim lub wystąpieniem w sposób rażący zakłócają porządek obrad lub naruszają powagę Zebrania.

§ 10. Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego należy:

1) wybór i odwołanie Sołtysa,

2) wybór oraz odwołanie Rady Sołeckiej lub jej poszczególnych członków,

3) uchwalanie rocznego planu rzeczowo-finansowego,

4) rozpatrywanie sprawozdania z pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej,

5) podejmowanie uchwał dotyczących mienia komunalnego przekazanego Sołectwu w granicach wynikających z niniejszego Statutu oraz innych uchwał Rady Miejskiej,

6) wnioskowanie do organów gminy we wszystkich istotnych dla Sołectwa sprawach przekraczających zakres kompetencji Sołectwa.

§ 11. 1. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący Zebrania, korzystając w razie potrzeby z pomocy członków Rady Sołeckiej. W pierwszej kolejności Przewodniczący Zebrania liczy głosy oddane "za", następnie "przeciw" na końcu "wstrzymujące się".

2. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna licząca co najmniej trzy osoby wybrane przez Zebranie.

3. Przy wyborach oraz w przypadku odwołania Sołtysa członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba, której głosowanie dotyczy.

4. Głosowanie tajne odbywa się za pomocą kart do głosowania.

§ 12. Uchwały podjęte na Zebraniu Wiejskim Sołtys w terminie 7 dni wywiesza na tablicach ogłoszeń w Sołectwie.

§ 13. 1. Sołtys zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia Zebrania przekazać Burmistrzowi protokół wraz z załącznikami oraz uchwały.

2. Burmistrz kontroluje ważność uchwał Zebrania Wiejskiego na zasadach określonych w Statucie Gminy oraz niniejszym Statucie.

Rozddział 2.
Sołtys

§ 14. 1. Organem wykonawczym Sołectwa jest Sołtys.

2. Do obowiązków i kompetencji Sołtysa należy w szczególności:

1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia społeczności sołeckiej,

2) zwoływanie Zebrań Wiejskich i przewodniczenie ich obradom,

3) reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,

4) informowanie mieszkańców o uchwałach Zebrania Wiejskiego oraz kierowanie ich realizacją,

5) prowadzenie zarządu składnikami mienia Gminy przekazanymi Sołectwu do korzystania w zakresie i na zasadach określonych przez Gminę w odrębnej uchwale,

6) składanie sprawozdań Zebraniu Wiejskiemu,

7) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy przepisów szczególnych,

Rozdział 3.
Rada Sołecka

§ 15. 1. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa.

2. Rada Sołecka liczy od 3 do 7 członków. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys.

3. Do zadań i kompetencji Rady Sołeckiej należy:

1) przygotowywanie propozycji działania Sołectwa w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym oddanym do dyspozycji Sołectwa,

2) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla Sołectwa,

3) organizowanie wykonania uchwał Zebrań Wiejskich.

4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, zwołuje je Sołtys zawiadamiając o tym radnych z Sołectwa lub z okręgu obejmującego Sołectwo.

5. Rada Sołecka podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

Rozdział 4.
WYBORY

§ 16. Sołtysem lub członkiem Rady Sołeckiej może zostać każdy mieszkaniec stale zamieszkujący Sołectwo, któremu przysługuje bierne prawo wyborcze.

§ 17. 1. Wybory są równe - wyborcy biorą udział w wyborach na równych zasadach. Każdemu wyborcy przysługuje jeden głos.

2. Wybory są bezpośrednie - wyborcy wybierają Sołtysa i Radę Sołecką spośród liczby kandydatów wcześniej zgłoszonych.

3. Wybory są tajne - wyborca ma możliwość dokonania skreśleń na kartach do głosowania w sposób uniemożliwiający ingerencję w treść karty i wrzucenia karty do urny osobiście.

§ 20. 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej wynosi cztery lata.

2. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej należy przeprowadzić w terminie zapewniającym ciągłość funkcjonowania Sołectwa.

3. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zarządza Burmistrz nie później niż 30 dni przed planowanym terminem.

§ 21. Głosowanie w sprawie wyboru Sołtysa odbywa się w następujący sposób:

1) na karcie do głosowania na Sołtysa komisja skrutacyjna wpisuje imiona i nazwiska w kolejności alfabetycznej wszystkich oficjalnie zgłoszonych kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

2) głosowanie przeprowadza się poprzez postawienie znaku "X" w kratce obok nazwiska wybranego kandydata na Sołtysa.

3) za głos nieważny uważa się taki, w którym postawiono znak "X" przy więcej niż 1 kandydacie lub w ogóle nie zaznaczono żadnego wyboru lub zniszczono kartę w sposób uniemożliwiający odczyt.

4) za wybranego Sołtysa uznaje się kandydata, który otrzymał największą liczbę ważnie oddanych głosów.

5) w przypadku uzyskania równej liczby głosów przez 2 lub więcej niż 2 kandydatów do drugiej tury przechodzą wszyscy kandydaci, którzy uzyskali najwyższą równą liczbę głosów.

6) w drugiej turze wygrywa osoba, która uzyskała największą liczbę głosów.

§ 22. Głosowanie w sprawie wyboru Rady Sołeckiej odbywa się w następujący sposób:

1) na karcie do głosowania na członka Rady Sołeckiej komisja skrutacyjna wpisuje imiona i nazwiska w kolejności alfabetycznej wszystkich oficjalnie zgłoszonych kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

2) głosowanie przeprowadza się poprzez postawienie znaku "X" obok co najmniej 1 kandydata jednak nie więcej niż liczba członków Rady Sołeckiej ustalona przez Zebranie Wiejskie.

3) za głos nieważny uważa się taki, w którym obok nazwiska kandydatów postawiono znak "X" w ilości większej niż liczba członków ustalona przez Zebranie Wiejskie, która ma być wybrana do Rady Sołeckiej lub nie zaznaczono żadnego wyboru lub zniszczono kartę w sposób uniemożliwiający odczyt.

4) za wybranych do Rady Sołeckiej uznaje się kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę ważnie oddanych głosów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzymało tę samą liczbę ważnie oddanych głosów uprawniającą do wejścia w skład Rady Sołeckiej, komisja skrutacyjna ponawia głosowanie z udziałem tylko tych kandydatów, maksymalnie 3 - krotnie. Jeżeli i te głosowania nie przyniosą rozstrzygnięcia, procedurę wyborów przewodniczący zebrania zarządza od początku, w celu wyboru brakującej liczby członków Rady Sołeckiej.

§ 23. 1. Sołtys, Rada Sołecka lub poszczególni członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji.

2. Odwołanie następuje w drodze uchwały Zebrania Wiejskiego. Przepisy o wyborach stosuje się odpowiednio.

3. Wniosek o odwołanie składa się na piśmie do Burmistrza, który w celu jego rozpatrzenia zwołuje Zebranie Wiejskie w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

3. Wniosek o odwołanie Sołtysa lub Rady Sołeckiej mogą złożyć:

1) 10% mieszkańców Sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze,

2) Sołtys,

3) Rada Sołecka.

4. Niezależnie od wniosku Burmistrz może z urzędu zwołać Zebranie Wiejskie w celu rozpatrzenia odwołania Sołtysa albo Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków.

§ 24. 1. Wygaśnięcie mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje w przypadku:

1) złożenia przez Sołtysa rezygnacji na piśmie; rezygnację składa się Burmistrzowi

2) odwołania przed upływem kadencji,

3) utraty prawa wybieralności,

4) śmierci.

2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Burmistrz w formie zarządzenia zwołując jednocześnie Zebranie Wiejskie w celu przeprowadzenia wyborów.

3. Nie ma konieczności przeprowadzania wyborów uzupełniających na członka Rady Sołeckiej, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy.

§ 25. 1. Organami kontroli i nadzoru nad działalnością organów Sołectwa są Rada Miejska w Łazach oraz Burmistrz.

2. Kontrola i nadzór nad działalnością organów Sołectwa sprawowana jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

3. Na każde żądanie Burmistrza albo właściwej Komisji Rady Sołtys zobowiązany jest udzielić informacji dotyczących działalności Sołectwa oraz udostępnić żądane dokumenty.

4. Rada kontroluje działalność organów Sołectwa w zakresie wykorzystania przyznanych środków finansowych oraz przekazanego do korzystania mienia, poprzez swoje komisje.

5. Burmistrz sprawuje nadzór nad działalnością organów Sołectwa poprzez analizę protokołów z posiedzeń organów Sołectwa, a także podjętych uchwał pod kątem zgodności z prawem.

6. W razie stwierdzenia, że uchwała organu Sołectwa narusza prawo Burmistrz w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały uchyla ją w drodze zarządzenia, które doręcza się Sołtysowi. Wydanie przez Burmistrza zarządzenia o uchyleniu wstrzymuje wykonanie uchwały.

7. Sołtys albo Rada Sołecka mogą w terminie 14 dni od dnia doręczenia zarządzenia Burmistrza, o którym mowa w ust. 6 złożyć odwołanie do Rady Miejskiej w Łazach. Rozpatrując odwołanie Rada Miejska w Łazach uchwałą albo uchyla zarządzenie Burmistrza, albo odwołanie oddala. Uchwała Rady jest ostateczna.

§ 26. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach


Anna Staniaszek


Załącznik do Uchwały Nr V/47/15
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 27 lutego 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe