Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 106/15 Wojewody Śląskiego

z dnia 23 marca 2015r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Powiatu Raciborskiego w okręgu wyborczym nr 1 i w okręgu wyborczym nr 2

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 395 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy[1]) w związku z postanowieniem Sądu Okręgowego w Gliwicach Ośrodka Zamiejscowego w Rybniku z dnia 30 grudnia 2014 r. (sygn. akt II Ns 230/14), postanowieniem Sądu Okręgowego w Gliwicach Ośrodka Zamiejscowego w Rybniku z dnia 14 stycznia 2015 r. uzupełniającym postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach Ośrodka Zamiejscowego w Rybniku z dnia 30 grudnia 2014 r. (sygn. akt II Ns 230/14) oraz postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 marca 2015 r. (sygn. akt. V ACz 195/15, V ACz 285/15) zarządza się, co następuje:

§ 1. W dniu 26 kwietnia 2015 r. przeprowadzone zostaną wybory ponowne do Rady Powiatu Raciborskiego w okręgu wyborczym nr 1, obejmującym 6 mandatów, poprzez powtórzenie przeprowadzenia głosowania w obwodzie głosowania nr 19, z uwzględnieniem czynności wyborczych od powołania przez Powiatową Komisję Wyborczą w Raciborzu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 19 w Raciborzu oraz sporządzenia spisu wyborców.

§ 2. W dniu 26 kwietnia 2015 r. przeprowadzone zostaną wybory ponowne do Rady Powiatu Raciborskiego w okręgu wyborczym nr 2, obejmującym 6 mandatów, poprzez powtórzenie przeprowadzenia głosowania w obwodzie głosowania nr 20, z uwzględnieniem czynności wyborczych od powołania przez Powiatową Komisję Wyborczą w Raciborzu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 20 w Raciborzu oraz sporządzenia spisu wyborców.

§ 3. Czynności wyborcze realizowane będą zgodnie z Kalendarzem wyborczym, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Z dniem podania do publicznej wiadomości niniejszego zarządzenia wygasają mandaty radnych:

a) w okręgu wyborczym nr 1[2])

- Dawida WACŁAWCZYKA wybranego z listy kandydatów na radnych nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwość,

- Dominika Marka KONIECZNEGO wybranego z listy kandydatów na radnych nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwość,

- Piotra Jana OLENDER wybranego z listy kandydatów na radnych nr 4 KW Platforma Obywatelska RP,

- Marka Piotra KURPIS wybranego z listy kandydatów na radnych nr 24 KWW "Razem Dla Ziemi Raciborskiej"

- Ryszarda Michała WINIARSKIEGO wybranego z listy kandydatów na radnych nr 24 KWW "Razem Dla Ziemi Raciborskiej"

b) w okręgu wyborczym nr 2[3])

- Katarzyny Marii DUTKIEWICZ wybranej z listy kandydatów na radnych nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwość,

- Jana KUSY wybranego z listy kandydatów na radnych nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwość,

- Anny Barbary WACŁAWCZYK wybranej z listy kandydatów na radnych nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwość,

- Artura Jarosława WIERZBICKIEGO wybranego z listy kandydatów na radnych nr 4 KW Platforma Obywatelska RP,

- Marcelego Andrzeja KLIMANKA wybranego z listy kandydatów na radnych nr 24 KWW "Razem Dla Ziemi Raciborskiej"

§ 5. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w formie obwieszczenia na obszarze działania Rady Powiatu Raciborskiego.

Wojewoda Śląski


Piotr Litwa


Załącznik do Zarządzenia Nr 106/15
Wojewody Śląskiego
z dnia 23 marca 2015 r.

KALENDARZ WYBORCZY
dla wyborów ponownych do Rady Powiatu w Raciborzu

Termin wykonania
czynności wyborczej*)

Treść czynności wyborczej

do dnia 24 marca 2015 r.

- podanie do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Śląskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Powiatu Raciborskiego w części okręgów wyborczych

nr 1 i 2

do dnia 31 marca 2015 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Starosty Powiatu Raciborskiego, informacji o części okręgów wyborczych nr 1 i 2, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Raciborzu dla wyborów ponownych do Rady Powiatu w Raciborzu

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Prezydenta Miasta Racibórz, informacji o numerach
i granicach obwodów głosowania nr 19 i 20 oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

- zgłaszanie, przez uprawnione podmioty, które dokonały - w wyborach w dniu 16 listopada 2014 r. - rejestracji list kandydatów na radnych w okręgach wyborczych nr 1 i 2, kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

nr 19 i 20 w Raciborzu

do dnia 5 kwietnia 2015 r.

- powołanie przez Powiatową Komisję Wyborczą w Raciborzu Obwodowych Komisji Wyborczych nr 19 i 20

- aktualizacja spisu wyborców w Urzędzie Miasta Racibórz

- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki

na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a

do dnia 6 kwietnia 2015 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Powiatowej Komisji Wyborczej w Raciborzu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w okręgach wyborczych nr 1 i 2, zawierającego numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi.

do dnia 17 kwietnia 2015 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

w dniu 24 kwietnia 2015 r.

o godz. 2400

- zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 25 kwietnia 2015 r.

- przekazanie Przewodniczącym Obwodowych Komisji Wyborczych nr 19 i 20 w Raciborzu spisów wyborców

w dniu 26 kwietnia 2015 r.
godz. 700 -2100

- głosowanie

*) Zgodnie z art. 9 § 2 i § 3 Kodeksu wyborczego, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są wykonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin.


[1]) Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951 i poz. 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, poz. 180 i poz. 1072,

[2]) Komisarz Wyborczy w Katowicach postanowieniem z dnia 16 stycznia 2015 r. DKT-712-8/15 (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 20 stycznia 2015 r., poz. 310) stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego Łukasza Michała WINIARSKIEGO wybranego z listy kandydatów na radnych nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwość z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu.

[3]) Komisarz Wyborczy w Katowicach postanowieniem z dnia 29 grudnia 2014 r. DKT-712-48/14 (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 31 grudnia 2014 r., poz. 6797) stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego Adama HAJDUKA wybranego z listy kandydatów na radnych nr 24 KWW "Razem Dla Ziemi Raciborskiej" z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe