Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/6/6/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego

z dnia 16 marca 2015r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. 2013 roku, poz. 596 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2015 rok, polegających na zwiększeniu:

1) planu dochodów własnych o kwotę per saldo 10 861 760 , zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) planu wydatków własnych o kwotę 29 998 409 zł, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) planu przychodów o kwotę 19 136 649zł w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 2. Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2015 rok, polegających na:

1) przeniesieniu per saldo środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

2) przeniesieniu środków pomiędzy źródłami dochodów własnych, z dochodów majątkowych na bieżące, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego


Grzegorz Wolnik


Załącznik do Uchwały Nr V/6/6/2015
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 16 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe