Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 62.IX.2015 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 19 marca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr 39.VII.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2015 zmienionej Uchwałą Nr 48.VIII.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 lutego 2015 r. wprowadzić zmiany:

1) w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

3) w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2015 pn.: "Wydatki majątkowe na rok 2015" jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2015 pn.: "Wykaz zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych" jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 12 do uchwały budżetowej na rok 2015 pn.: "Zestawienie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2015" , jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

6) w załączniku nr 13 do uchwały budżetowej na rok 2015 - Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2015, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 465 579 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 079 574 242 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 112 856 282 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


Zdzisław Wolski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 62.IX.2015
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 19 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 62.IX.2015
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 19 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 62.IX.2015
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 19 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 62.IX.2015
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 19 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 62.IX.2015
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 19 marca 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 62.IX.2015
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 19 marca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe