Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 64.IX.2015 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 19 marca 2015r.

w sprawie w zwolnienia z opodatkowania nieruchomości położonych w Częstochowie znajdujących się w specjalnych strefach ekonomicznych stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 i art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (jt. Dz. U. z 2014 r. poz. 849), art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jt. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. z 2015 r. poz. 174)

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. 1. Zwolnić z podatku od nieruchomości: grunty, budynki lub ich części, budowle położone w Częstochowie na obszarze objętym działaniem: Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec, zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, na których zrealizowano inwestycję początkową lub inwestycję początkową na rzecz nowej działalności gospodarczej oraz utworzono nowe miejsca pracy.

2. Zwolnienie dotyczy nowo wybudowanych, rozbudowanych, nadbudowanych przedmiotów opodatkowania związanych z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu. Zwolnienie dotyczyć może nabytych aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty gdyby zakup nie nastąpił. Budynek podlegający rozbudowie, nadbudowie bądź przebudowie można zakwalifikować jako inwestycję początkową wyłącznie w przypadku konieczności uzyskania przez inwestora pozwolenia na wykonanie robót budowlanych i dokonywania zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części w formie pozwolenia na budowę.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje nieruchomości, w których prowadzona jest działalność stacji paliw, działalność instytucji finansowych, działalność handlowa, działalność w zakresie najmu lub dzierżawy nieruchomości.

§ 2. 1. Pomoc będzie udzielana w wysokości i na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. z 2015r. poz. 174), zwanego dalej Rozporządzeniem. Dotyczy to również dużych projektów inwestycyjnych.

2. Łączna wartość pomocy udzielonej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć równowartości maksymalnej intensywności pomocy, o której mowa w Rozporządzeniu.

§ 3. Udzielana pomoc może być obliczana w odniesieniu do:

1) kosztów inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne, które są związane z realizacją inwestycji początkowej, lub

2) szacunkowych kosztów płacy wynikających z utworzenia miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej, obliczonych za okres dwóch lat, przy czym koszt przypadający na jedno miejsce pracy nie może być wyższy niż 10 000 zł.

§ 4. Podmiot zamierzający ubiegać się o zwolnienie z podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1, zobowiązany jest dokonać zgłoszenia zamiaru korzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, wraz z wymaganymi załącznikami, przed rozpoczęciem prac związanych z realizacją inwestycji początkowej, najpóźniej do dnia 31.12.2017r.

§ 5. 1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1, przysługuje :

1) przy spełnieniu łącznie następujących warunków:

a) nieposiadania zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w dniu dokonania zgłoszenia oraz dodatkowo w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zacznie obowiązywać zwolnienie,

b) rozpoczęcia prac związanych z realizacją inwestycji początkowej w terminie do sześciu miesięcy, liczonego od dnia dokonania zgłoszenia,

c) zakończenia inwestycji początkowej w okresie nieprzekraczającym 3 lat, liczonym od dnia rozpoczęcia prac związanych z realizacją inwestycji początkowej,

d) utworzenia nowych miejsc pracy w następstwie prac związanych z realizacją inwestycji początkowej w okresie 2 lat od zakończenia inwestycji.

2) od dnia powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania stanowiących inwestycję początkową, od których obowiązek podatkowy powstanie po dniu dokonania zgłoszenia;

3) w zależności od liczby utworzonych nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową, z zastrzeżeniem § 2 oraz § 7 przez okres:

a) 1 roku w przypadku utworzenia do 5 (włącznie) nowych miejsc pracy,

b) 3 lat w przypadku utworzenia od 6 do 15 (włącznie) nowych miejsc pracy,

c) 5 lat w przypadku utworzenia powyżej 15 nowych miejsc pracy.

2. Zwolnienie z podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1 następuje na podstawie złożonej deklaracji lub informacji na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami zawierającymi dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości.

§ 6. 1. Po rozpoczęciu realizacji inwestycji początkowej, w terminie do 14 dni podmiot, który dokonał zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy winien złożyć Prezydentowi Miasta Częstochowy:

1) dokument potwierdzający rozpoczęcie realizacji inwestycji początkowej, tj. dokument zawierający datę podjęcia pierwszych prac przygotowawczych na terenie budowy lub inny dokument zawierający datę podjęcia pierwszej czynności w przypadku innej inwestycji;

2) informacje i dokumenty, których obowiązek złożenia wynika z ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w zakresie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, obowiązujące w dniu dokonania zgłoszenia.

2. W trakcie realizacji inwestycji początkowej, co 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia jej realizacji podmiot, który dokonał zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy, winien złożyć Prezydentowi Miasta Częstochowy informację o stanie realizacji inwestycji początkowej, o poniesionych kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz o przewidywanym terminie zakończenia realizacji inwestycji początkowej.

3. Za dzień zakończenia inwestycji początkowej uważa się dzień uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu wydanej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego lub dzień zgłoszenia do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zakończenia budowy jeżeli organ ten (PINB) w terminie 21 dni nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji bądź dzień podjęcia ostatniej czynności w przypadku innej inwestycji.

4. Po zakończeniu realizacji inwestycji początkowej, w terminie do 30 dni podmiot, który dokonał zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy winien złożyć Prezydentowi Miasta Częstochowy:

1) dokument potwierdzający zakończenie realizacji inwestycji początkowej tj. prawomocną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu otrzymaną z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego lub dokument potwierdzający przyjęcie przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zgłoszenia zakończenia budowy, jeżeli organ ten (PINB) w terminie 21 dni nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji, bądź inny dokument zawierający datę podjęcia ostatniej czynności w przypadku innej inwestycji;

2) informację o rodzaju i wysokości poniesionych kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą, potwierdzonych kserokopiami faktur lub innych dokumentów księgowych (z oryginałami do wglądu);

3) oświadczenie o miesięcznych kosztach wynagrodzeń kwalifikujących się do objęcia pomocą poniesionych lub planowanych w związku z utworzeniem miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej (dotyczy tylko przedsiębiorców którzy obliczają pomoc na podstawie szacunkowych kosztów płacy);

4) informacje i dokumenty, których obowiązek złożenia wynika z ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w zakresie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, obowiązujące w dniu złożenia informacji o zakończeniu inwestycji.

5. Po utworzeniu wszystkich nowych miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej lub inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej, w terminie do 30 dni podmiot, który dokonał zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy winien złożyć Prezydentowi Miasta Częstochowy:

1) informację o miesięcznych kosztach wynagrodzeń kwalifikujących się do objęcia pomocą poniesionych w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy (dotyczy tylko przedsiębiorców, którzy obliczają pomoc na podstawie kosztów płacy);

2) kserokopie deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA za ostatni miesiąc poprzedzający utworzenie nowych miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej.

6. Podmiot, który skorzystał ze zwolnienia jest zobowiązany przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji inwestycji początkowej lub inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw przez okres 3 lat:

1) do przedkładania w terminie do 31 stycznia każdego roku dokumentów potwierdzających jej utrzymanie w mieście Częstochowa;

2) do przedkładania w terminie do 31 stycznia każdego roku dokumentów potwierdzających utrzymanie nowo utworzonych miejsc pracy, w związku z którymi została udzielona pomoc.

§ 7. 1. Podmiot korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany powiadomić pisemnie Prezydenta Miasta Częstochowa o utracie prawa do zwolnienia, lub zmianie mającej wpływ na wielkość udzielanej pomocy, najpóźniej w terminie 14 dni od daty powstania okoliczności powodujących taką utratę lub zmianę.

2. Jeżeli przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej intensywności pomocy nastąpiło w związku ze zwolnieniem od podatku od nieruchomości w trybie niniejszej uchwały kwota udzielonej pomocy ponad dopuszczalną intensywność podlega zwrotowi.

3. W przypadku utraty prawa do zwolnienia podmiot zobowiązany jest do zapłaty podatku za okres, w którym nienależnie korzystał ze zwolnienia wraz z odsetkami za zwłokę, jeżeli są należne.

4. Utrata prawa do zwolnienia nastąpi w poniższych przypadkach:

1) posiadania w okresie obowiązywania zwolnienia ponad dwumiesięcznej zwłoki w regulowaniu podatków i opłat lokalnych, liczonej od terminu płatności podatku;

2) postawienia podmiotu w stan upadłości lub likwidacji;

3) naruszenia przez podmiot warunków zwolnienia;

4) podania nieprawdziwych danych, lub nie zaktualizowania danych przedkładanych Prezydentowi Miasta Częstochowa.

5. Przedsiębiorca, który nie utrzymał nowo utworzonych miejsc pracy przez okres wymagany w § 12 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia, traci prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości od początku roku podatkowego, w którym nastąpiło niedotrzymanie warunków zwolnienia.

§ 8. Określa się wzory formularzy:

1) zgłoszenia zamiaru korzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) oświadczenia podmiotu ubiegającego się o zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej o zobowiązaniu się do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych pochodzących ze środków własnych lub z zewnętrznych źródeł finansowania, z wyłączeniem publicznych środków finansowych stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) oświadczenia podmiotu ubiegającego się o zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej o zobowiązaniu się do utrzymania inwestycji na terenie miasta Częstochowy, stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) oświadczenie podmiotu ubiegającego się o zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej o zobowiązaniu się do doprowadzenia wskutek realizacji projektu inwestycyjnego do wzrostu netto liczby pracowników w porównaniu ze średnią z poprzednich 12 miesięcy, obsadzeniu każdego stanowiska w ciągu 2 lat od zakończenia prac oraz ich utrzymaniu przez okres o którym mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów, stanowiące Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 10. 1. Uchwała obowiązuje do dnia 31.12.2017r., z tym że prawa do zwolnienia nabyte w czasie obowiązywania uchwały, trwają przez okres w niej przewidziany.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


Zdzisław Wolski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 64.IX.2015
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 19 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 64.IX.2015
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 19 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 64.IX.2015
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 19 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 64.IX.2015
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 19 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe