Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 66.IX.2015 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 19 marca 2015r.

w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie miasta Częstochowy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (jt. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1457)

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. 1. Określa się wysokość miesięcznej dotacji celowej dla niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych na każde dziecko objęte opieką następująco:

1) żłobki - dotacja w wysokości 210,00 zł (słownie dwieście dziesięć złotych),

2) kluby dziecięce - dotacja w wysokości 105,00 zł (słownie sto pięć złotych).

2. Podmioty wpisane do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Częstochowy mogą starać się o dotację celową, o której mowa w ust. 1 na każde dziecko objęte opieką.

§ 2. 1. Dotację celową przeznacza się na sprawowanie opieki nad dzieckiem, prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych z wyłączeniem wydatków związanych z wyżywieniem i wydatków poniesionych na remonty i inwestycje.

2. Dotacji celowej udziela się na wniosek podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy.

3. Podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy przedstawiają Prezydentowi Miasta Częstochowy wniosek o dotację na dany rok, zawierający informację o planowanej liczbie dzieci. Wzór wniosku określi Prezydent Miasta Częstochowy w zarządzeniu wykonawczym do niniejszej uchwały.

4. Wniosek o udzielenie dotacji celowej powinien zawierać:

1) nazwę i adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,

2) nazwę i adres siedziby żłobka lub klubu dziecięcego,

3) liczbę dzieci, które mają być objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym,

4) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,

5) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Częstochowy

6) zobowiązanie do niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach danych zawartych we wniosku,

7) wysokość całości opłaty miesięcznej pobieranej przez podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy za pobyt dziecka.

5. Dotacji celowej udziela się gdy:

1) podmiot prowadzący żłobek pobiera od rodziców/opiekunów opłatę za pobyt dziecka w wysokości nieprzekraczającej 600,00 zł,

2) podmiot prowadzący klub dziecięcy pobiera od rodziców/opiekunów opłatę za pobyt dziecka w wysokości nieprzekraczającej 400,00 zł.

§ 3. 1. Dotacja będzie przekazywana z dołu w transzach miesięcznych w terminie do 15 dnia miesiąca, w zależności od liczby dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym w miesiącu poprzedzającym przekazanie transzy.

2. Podmiot przedkłada w terminie do 5 dnia miesiąca wniosek o wypłatę miesięcznej transzy dotacji wraz z wykazem dzieci, wskazując okres, w którym były objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym. Wzór wniosku o miesięczną transzę określi Prezydent Miasta Częstochowy w zarządzeniu wykonawczym do niniejszej uchwały.

3. Dotacja za miesiąc grudzień danego roku będzie przekazywana z góry do 15 dnia grudnia, a rozliczana do 15 dnia stycznia roku następnego.

4. Dotacja celowa podlega wykorzystaniu do dnia 31 grudnia danego roku .

5. W przypadku przyjęcia lub wykreślenia dziecka ze żłobka lub klubu dziecięcego w trakcie miesiąca kalendarzowego dotacja będzie powiększona lub pomniejszona proporcjonalnie do liczby dni roboczych w danym miesiącu, w którym dziecko było objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym.

6. Dotacja za kolejny miesiąc zostanie wstrzymana w przypadku, gdy podmiot nie przedłoży wniosku wraz z wykazem dzieci lub jeśli podmiot zostanie wykreślony z rejestru żłobków lub klubów dziecięcych

7. Ostateczne rozliczenie dotacji za okres roczny nastąpi w terminie do 15 stycznia roku następnego po roku, w którym została udzielona dotacja. Wzór rozliczenia wykorzystania dotacji celowej oraz dokumenty, które należy dołączyć do przedmiotowego rozliczenia określi Prezydent Miasta Częstochowy w zarządzeniu wykonawczym do niniejszej uchwały.

§ 4. Dotacji celowej na dany rok udziela się na wniosek złożony do Prezydenta Miasta Częstochowy:

1) w terminie do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji;

2) w terminie do 15 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, gdy podmiot ubiega się o dotację celową na rok 2015.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


Zdzisław Wolski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe