Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 69.IX.2015 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 19 marca 2015r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie - Dąbie, przy ulicy Legionów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z poźn. zm.), art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 2 i ust. 3 pkt: 8 i 9, art. 20 ust. 1, art. 29 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jt. Dz. U. z 2015 r. poz.199), Rada Miasta Częstochowy uchwala co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie - Dąbie, przy ulicy Legionów, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Częstochowy przyjętego uchwałą Nr 825/LI/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy, z późn. zm.

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej "planem", obejmuje obszar o powierzchni ok. 3,27 ha, w granicach wyznaczonych w Uchwale Nr 989/LV/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Granice obszaru objętego planem określone są na rysunku planu.

§ 2. 1. Plan składa się z integralnych części:

1) tekstowej - której treść stanowi niniejsza uchwała;

2) graficznej - sporządzonej w formie rysunku planu.

2. Załącznikami do uchwały są:

1) rysunek planu, stanowiący załącznik nr 1;

2) rozstrzygnięcie Rady Miasta Częstochowy o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 2.

§ 3. 1. Plan ustala przeznaczenie oraz określa sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenu.

2. Przedmiotem ustaleń części tekstowej planu są:

1) ustalenia ogólne określające:

a) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego wraz z określeniem zasad kształtowania zabudowy, kolorystyki budynków i zasad sytuowania urządzeń reklamowych,

b) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg oraz do granic przyległych nieruchomości wraz z określeniem linii zabudowy,

c) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem,

d) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

e) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji wraz z określeniem minimalnej liczby miejsc do parkowania i sposobu ich realizacji,

f) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;

2) ustalenia szczegółowe dla terenu określające:

a) przeznaczenie terenu,

b) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,

c) wskaźniki zagospodarowania terenu i zasady kształtowania zabudowy:

- maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej,

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej,

- minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej,

- maksymalną wysokość zabudowy i gabaryty obiektów;

3) przepisy końcowe, w tym stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

3. Następujące oznaczenia na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) oznaczenia graficzne:

a) granice obszaru objętego planem,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy;

2) symbol literowy, oznaczający przeznaczenie terenu wyodrębnionego liniami rozgraniczającymi: PU - tereny zabudowy produkcyjno - usługowej.

4. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu mają charakter informacyjny i nie są ustaleniami planu.

5. Brak w planie ustaleń wymaganych art. 15 ust. 2 ustawy oznacza, że w tym zakresie nie występuje potrzeba ich określenia lub że nie występują one w granicach obszaru objętego planem, w szczególności dotyczy to:

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej;

2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

3) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów obejmujących: tereny górnicze, obszary szczególnego zagrożenia powodzią, obszary osuwania się mas ziemnych;

4) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu.

§ 4. 1. Określenie przeznaczenia oraz sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje na podstawie ustaleń:

1) ogólnych określonych w rozdziałach od 2 do 7;

2) szczegółowych określonych w rozdziale 8;

3) wyrażonych graficznie na rysunku planu.

2. Wprowadzone w planie ustalenia należy rozumieć w znaczeniu przepisów obowiązujących w dniu podjęcia uchwały.

3. Ustalenia planu, w tym definicje sformułowane w §5 ust.1 uchwały, nie wyłączają stosowania obowiązujących przepisów w zakresie wymaganym dla zmiany zagospodarowania terenu lub zabudowy realizowanej w granicach obszaru objętego planem.

§ 5. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta Częstochowy;

2) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

3) terenie - należy przez to rozumieć teren wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem literowym, o określonym przeznaczeniu i ustalonych zasadach lub warunkach zagospodarowania;

4) przeznaczeniu terenu - należy przez to rozumieć ustalony planem rodzaj użytkowania, zagospodarowania lub zabudowy terenu;

5) przeznaczeniu podstawowym terenu - należy przez to rozumieć ustalone planem dominujące przeznaczenie terenu określające funkcję zabudowy i zagospodarowania, której jest podporządkowane przeznaczenie terenu określone jako dopuszczalne;

6) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu - należy przez to rozumieć ustalone planem przeznaczenie określające funkcję zabudowy i zagospodarowania terenu wzbogacającą lub uzupełniającą przeznaczenie podstawowe, i mogącą z nim harmonijnie współistnieć;

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć określone planem linie ograniczające możliwość lokalizacji: budynków oraz urządzeń reklamowych, przy czym dopuszcza się przekroczenie tej linii przez:

a) szyldy oraz budynki takie jak wartownie i portiernie,

b) elementy budynków takie jak: gzymsy, ryzality, okapy, zadaszenia, balkony, windy, rampy, zjazdy do garaży, schody, podesty i pochylnie dla niepełnosprawnych,

c) termoizolację wykonywaną na istniejących budynkach;

8) usługach - należy przez to rozumieć prowadzenie czynności usługowych nie związanych z wytwarzaniem dóbr materialnych, a także składowaniem lub magazynowaniem;

9) produkcji - należy przez to rozumieć prowadzenie działalności gospodarczej związanej z wytwarzaniem dóbr materialnych, a także składowaniem lub magazynowaniem;

10) urządzeniu reklamowym - należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący znakiem drogowym lub znakiem informującym ustawionym przez gminę;

11) szyldzie - należy przez to rozumieć tablicę informacyjną umieszczoną na istniejącym obiekcie budowlanym o powierzchni tablicy reklamowej do 2 m2;

12) reklamie wielkogabarytowej - należy przez to rozumieć urządzenia reklamowe takie jak: bilboardy, reklamy wielkopowierzchniowe i trójwymiarowe - o powierzchni reklamowej powyżej 12 m2 lub wysokości całkowitej obiektu przekraczającej 6 m, liczonej od poziomu gruntu;

13) powierzchni całkowitej - należy przez to rozumieć powierzchnię całkowitą budynków obliczoną zgodnie z PN-ISO 9836:1997;

14) zabudowie - należy przez to rozumieć jeden budynek lub zespół budynków określonej funkcji wraz z innymi obiektami budowlanymi niezbędnymi dla funkcjonowania tych budynków, w szczególności obiektami wymienionymi w §12 pkt 3 lit. c uchwały.

2. Użyte w uchwale pojęcia:

1) działka budowlana - odpowiada definicji działki budowlanej zawartej w art. 2 pkt 12 ustawy;

2) powierzchnia biologicznie czynna - odpowiada definicji terenu biologicznie czynnego zawartej w §3 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.);

3) urządzenia infrastruktury technicznej - odpowiadają obiektom, o których budowie jest mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz.518, z późn. zm.).

Rozdział 2.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego wraz z określeniem zasad kształtowania zabudowy, kolorystyki budynków i zasad sytuowania urządzeń reklamowych

§ 6. 1. Uznaje się jako zgodne z ustaleniami planu prowadzenie robót budowlanych polegających na: remoncie, przebudowie, rozbiórce i odbudowie istniejących obiektów budowlanych.

2. Na budynkach, nad płaszczyzną dachów, dopuszcza się realizację:

1) elementów takich jak: świetliki dachowe, panele słoneczne lub fotowoltaiczne - do wysokości nie większej niż 3 m ponad wysokość budynków dopuszczoną planem;

2) pomieszczeń technicznych o powierzchni nie przekraczającej łącznie 0,2 powierzchni zabudowy budynku i do wysokości nie większej niż 5 m ponad wysokość budynków dopuszczoną planem;

3) elementów takich jak kominy lub maszty - do wysokości nie większej niż 10 m ponad wysokość budynków dopuszczoną planem.

3. Realizacja dachów jako płaskich, z dopuszczeniem realizacji dachów:

1) dwuspadowych lub jednospadowych o nachyleniu połaci dachowych do 25°;

2) o geometrii dostosowanej do wymagań technologicznych i zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych, w szczególności takich jak dachy pogrążone, szedowe lub łukowe.

4. Ustala się kolorystykę projektowanych budynków:

1) wprowadza się nakaz realizacji elewacji zewnętrznych w odcieniach koloru szarego, o niskim nasyceniu lub w kolorze białym, z dopuszczeniem stosowania innych kolorów wyłącznie na fragmentach ścian budynku, nie przekraczających 20% powierzchni elewacji;

2) wprowadza się nakaz stosowania na dachach o kącie nachylenia połaci dachowych większych niż 12° pokrycia w odcieniach koloru szarego;

3) dopuszcza się stosowanie materiałów w kolorach dla nich naturalnych, w szczególności takich jak: szkło, stal nierdzewna, aluminium, miedź, beton, kamienie naturalne.

5. Wprowadza się zakaz lokalizacji reklam wielkogabarytowych oraz urządzeń reklamowych świetlnych o zmiennej treści.

Rozdział 3.
Sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg oraz do granic przyległych nieruchomości wraz z określeniem linii zabudowy

§ 7. 1. Ustala się lokalizację nowych budynków i urządzeń reklamowych z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy określonych na rysunku planu:

1) w odległości 11 m od linii rozgraniczającej ulicę Legionów;

2) w odległości 6 m od zachodniej granicy obszaru objętego planem;

3) zgodnie z linią zabudowy wyznaczoną przez istniejące budynki w odległości od ok. 4 m do ok. 12 m od północnej granicy obszaru objętego planem.

2. Dopuszcza się usytuowanie budynków ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy granicy z przylegającą nieruchomością lub w odległości 1,5 m od tej granicy.

Rozdział 4.
Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem

§ 8. W przypadku dokonania scalenia i podziału nieruchomości na zasadach określonych w rozdziale 2 działu III ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustala się następujące parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:

1) minimalna wielkość nowo wydzielanych działek - 2400 m2;

2) minimalne szerokości nowo wydzielanych działek - 25 m;

3) dopuszcza się wydzielanie działek o mniejszych parametrach niż ustalone w pkt 1 i 2:

a) dla terenów dróg lub urządzeń infrastruktury technicznej,

b) na poszerzenie działek sąsiadujących lub dla regulacji granic;

4) ustala się kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 30° do 150°.

Rozdział 5.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 9. 1. Dla ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery wprowadza się nakaz:

1) stosowania przy ogrzewaniu obiektów wysokoefektywnych źródeł energii cieplnej charakteryzujących się brakiem lub niskim poziomem emisji substancji do powietrza;

2) stosowania w prowadzonej działalności produkcyjnej i usługowej instalacji i technologii niskoemisyjnych zapewniających ograniczenie wielkości substancji odprowadzanych do powietrza.

2. W celu ochrony przed możliwością zanieczyszczenia wód oraz gruntu wprowadza się nakaz uszczelnienia powierzchni zagrożonych zanieczyszczeniem oraz ujęcia i zagospodarowania ścieków, w tym wód opadowych i roztopowych, zgodnie z przepisami z zakresu Prawa wodnego.

3. Przy korzystaniu z wód, a w szczególności w zakresie poboru wód oraz sposobu postępowania z wodami deszczowymi, roztopowymi i ściekami, stosuje się odpowiednio do zakresu planowanej inwestycji ograniczenia wynikające z obowiązujących przepisów ustanowionych w trybie ustawy Prawo wodne, w tym ustalenia zawarte w Rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r. poz. 1974).

4. Postępowanie z odpadami zgodnie z przepisami z zakresu ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Oddziaływanie związane z prowadzoną działalnością usługową i produkcyjną nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza granicami terenu do którego ma prawo prowadzący działalność.

6. W granicach obszaru objętego planem ustala się zakaz lokalizacji:

1) inwestycji kwalifikowanych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.);

2) zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a zwłaszcza zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii, o których mowa w art. 248 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.);

3) obiektów związanych z prowadzeniem gospodarowania odpadami, w zakresie określonym w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.);

4) wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, o których jest mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy;

5) urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW wymagających utworzenia stref ochronnych, o których mowa w art. 10 ust. 2 lit. a ustawy;

6) zabudowy wymagającej ochrony przed hałasem, o której jest mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Rozdział 6.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji wraz z określeniem minimalnej liczby miejsc do parkowania i sposobu ich realizacji

§ 10. 1. Obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem zapewniają istniejące drogi publiczne przylegające do obszaru objętego planem.

2. W granicach obszaru objętego planem dopuszcza się lokalizowanie niewyznaczonych na rysunku planu dróg wewnętrznych oraz ścieżek rowerowych.

3. Ustala się następujące zasady obsługi parkingowej:

1) obowiązuje zapewnienie 100% potrzeb parkingowych związanych z projektowaną zabudową w granicach nieruchomości, na których jest realizowana zabudowa lub na nieruchomościach do których inwestor ma tytuł prawny;

2) dla zabudowy produkcyjnej i usługowej ustala się wskaźniki, określające minimalną ilość miejsc do parkowania, z dopuszczeniem zabezpieczenia miejsc postojowych w garażu:

a) 1 stanowisko postojowe dla samochodów osobowych / 5 zatrudnionych na jedną zmianę,

b) 1 stanowisko postojowe dla samochodów osobowych / 50 m2 powierzchni użytkowej pomieszczeń o funkcji usługowej,

c) 1 stanowisko postojowe dla samochodów ciężarowych / 2000 m2 powierzchni użytkowej magazynów lub składów.

3) obowiązuje zapewnienie stanowisk postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w liczbie nie mniejszej niż:

a) 1 stanowisko, jeżeli liczba stanowisk dla samochodów osobowych wynosi ogólnie od 6 do 20,

b) 2 stanowiska, jeżeli liczba stanowisk dla samochodów osobowych wynosi ogólnie od 21 do 40,

c) 5% ogólnej liczby stanowisk, jeżeli ogólna liczba stanowisk dla samochodów osobowych wynosi więcej niż 40.

Rozdział 7.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

§ 11. 1. Ustala się obsługę terenów zainwestowanych i przeznaczonych do zabudowy, z istniejących i projektowanych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowych, z wprowadzeniem nakazu zabezpieczenia możliwości czerpania wody do celów przeciwpożarowych, w szczególności poprzez realizację sieci wodociągowych o średnicy nie mniejszej niż DN 250, z włączeniem do wodociągu o średnicy 500 mm w ulicy Legionów wraz z zainstalowanymi na tych sieciach hydrantami lub realizację przeciwpożarowych zbiorników wodnych;

2) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznych;

3) zasilanie w gaz z sieci gazowych;

4) zaopatrzenie w ciepło: w oparciu o indywidualne źródła energii cieplnej i odnawialne źródła energii, z uwzględnieniem nakazów zawartych w § 9 ust. 1 uchwały lub podłączenie do sieci ciepłowniczych,

5) obsługa telekomunikacyjna w oparciu o istniejące i projektowane linie i urządzenia telekomunikacyjne, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach z zakresu Prawa telekomunikacyjnego i ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych;

6) odprowadzanie ścieków komunalnych (za wyjątkiem wód opadowych i roztopowych) do sieci kanalizacji zbiorczej;

7) odprowadzanie ścieków przemysłowych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach z zakresu Prawa wodnego.

2. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych:

1) z powierzchni nie narażonych na zanieczyszczenie - do kanalizacji deszczowej, z dopuszczeniem zagospodarowania wód na własnym terenie, w tym poprzez odprowadzenie wód na własny teren nieutwardzony;

2) z powierzchni zagrożonych zanieczyszczeniem - z uwzględnieniem ustaleń zawartych w § 9 ust. 2 i 3 uchwały, z dopuszczeniem odprowadzenia tych wód do kanalizacji deszczowej.

Rozdział 8.
Ustalenia szczegółowe dla terenu

§ 12. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem PU ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa produkcyjna;

2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa usługowa;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

a) zachowuje się istniejącą zabudowę produkcyjno - usługową, z dopuszczeniem:

- rozbudowy i nadbudowy istniejących obiektów budowlanych,

- lokalizacji nowych obiektów o funkcji produkcyjnej lub usługowej,

b) dopuszcza się zagospodarowanie poszczególnych działek budowlanych położonych w granicach terenu wyłącznie dla jednej z funkcji określonych w pkt 1 i 2 lub dla obu funkcji jednocześnie,

c) w granicach terenu oznaczonego symbolem PU dopuszcza się lokalizację:

- budynków lub wiat: garażowych, magazynowych, składowych,

- budynków zaplecza administracyjno-socjalnego,

- parkingów samochodowych, w tym jako zespołów parkingów,

- urządzeń infrastruktury technicznej,

- obiektów małej architektury i terenów zieleni, w szczególności zieleni urządzonej i izolacyjnej,

- urządzeń budowlanych i budowli, a w szczególności instalacji przemysłowych i części budowlanych urządzeń technicznych - zapewniających możliwość użytkowania terenów i obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem ustalonym w planie;

4) wskaźniki zagospodarowania terenów i zasady kształtowania zabudowy:

a) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej:

- maksymalna - 2,0,

- minimalna - 0,1,

b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - do 0,8,

c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 15%, z dopuszczeniem utwardzenia do 100% powierzchni działki budowlanej, pod warunkiem odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej,

d) maksymalna wysokość zabudowy i gabaryty obiektów:

- wysokość budynków w kalenicy głównej - do 25 m, z dopuszczeniem zwiększenia wysokości w przypadkach określonych w § 6 ust. 2 uchwały,

- wysokość pozostałych obiektów budowlanych - do 25 m, z dopuszczeniem zwiększenia wysokości obiektów budowlanych takich jak maszty lub kominy do 35 m.

Rozdział 9.
Przepisy końcowe

§ 13. Określa się stawkę procentową służącą do naliczenia jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, pobieranej przez Prezydenta Miasta Częstochowy w przypadku zbycia nieruchomości przez jej właściciela lub użytkownika wieczystego, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych ustaleniami planu, w wysokości 30%.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 15. Prezydent Miasta Częstochowy zapewni:

1) udostępnienie zainteresowanym planu do wglądu i udzielanie odpowiednich informacji;

2) podanie do publicznej wiadomości danych o planie, zgodnie z wymogami art. 21 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

§ 16. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


Zdzisław Wolski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 69.IX.2015
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 19 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Rysunek planu


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 69.IX.2015
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 19 marca 2015 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Częstochowy o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie - Dąbie przy ulicy Legionów oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych

Działając zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jt. Dz. U. z 2015r. poz. 199) Rada Miasta Częstochowy ustala, że zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą nie wiążą się z koniecznością realizacji lub finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe