Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 71.IX.2015 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 19 marca 2015r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm), 6r ust. 3, 3a-3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Częstochowy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Gmina Miasto Częstochowa przejmuje od właścicieli nieruchomości obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych, a także obowiązki dotyczące utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz realizuje je, jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne odbierane są z terenu nieruchomości zamieszkanej jeden raz w ciągu roku po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu, w ilości nie większej niż zgromadzona w jednym pojemniku przeznaczonym do odbioru tego typu odpadów, który nie może przekraczać pojemności 10m3.

2. W przypadku nieruchomości wielolokalowych krotność korzystania z usługi, o której mowa w ust. 1, odnosi się do każdego lokalu.

3. Właściciele nieruchomości zamieszkanych i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy mogą przekazywać do punktów selektywnej zbiórki, o których mowa w § 4 poniżej, utworzonych przez Gminę Miasto Częstochowę każdą ilość odpadów komunalnych selektywnie zebranych takich jak: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, odpady zielone oraz zużyte opony.

§ 3. 1. Określa się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości:

1) raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października oraz raz w miesiącu w pozostałych miesiącach - odpady zmieszane oraz odpady ulegające biodegradacji dla nieruchomości zamieszkanych z zabudową jednorodzinną oraz wielolokalową do 7 lokali włącznie,

2) trzy razy w tygodniu - odpady zmieszane i odpady ulegające biodegradacji dla zabudowy wielolokalowej powyżej 7 lokali,

3) raz w tygodniu - dla przyulicznych punktów gastronomicznych oraz z koszy na terenach użytku publicznego,

4) jeden raz w miesiącach: styczeń, luty, marzec, kwiecień, wrzesień, październik, listopad, grudzień i w pozostałych miesiącach, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym w Częstochowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o. o. ul. Focha 19/21, 42-217 Częstochowa w sposób zwyczajowo przyjęty - popioły z palenisk,

5) raz w miesiącu - odpady zbierane w sposób selektywny, takie jak: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe,

6) nie rzadziej niż raz w miesiącu - odpady zmieszane lub selektywnie zebrane dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,

7) nie rzadziej niż raz w miesiącu od maja do września - odpady zmieszane lub selektywnie zebrane dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

§ 4. Gmina miasto Częstochowa tworzy następujące ogólnodostępne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1) Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Problemowych (zwany dalej w skrócie MPZOP),

2) Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Wielkogabarytowych (zwany dalej w skrócie MPZOW),

3) Terenowe Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Zielonych (zwane dalej w skrócie TPSZOZ),

4) Terenowy Ogólnodostępny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (zwany dalej w skrócie TOPSZOK),

5) Stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (zwany dalej w skrócie SPSZOK).

§ 5. 1. MPZOP świadczy usługi w zakresie selektywnej zbiórki odpadów problemowych.

2. MPZOP to pojazd, który cztery razy do roku zatrzymuje się w wyznaczonych do tego miejscach, zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru dla danej dzielnicy podanym do wiadomości właścicieli nieruchomości zamieszkanych i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, w sposób zwyczajowo przyjęty.

3. Właściciele nieruchomości zamieszkanych i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy przekazują nieodpłatnie do MPZOP odpady komunalne problemowe, takie jak: przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o małych gabarytach.

§ 6. 1. MPZOW świadczy usługi w zakresie selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

2. MPZOW to pojazd, który po zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości zamieszkanej lub nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy i ustaleniu harmonogramu zatrzymuje się przy nieruchomości celem odebrania odpadów z nieruchomości.

3. Właściciele nieruchomości zamieszkanych i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy przekazują nieodpłatnie do MPZOW odpady komunalne wielkogabarytowe, takie jak: meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o dużych gabarytach.

4. W celu skorzystania z usługi świadczonej przez MPZOW właściciele nieruchomości zamieszkanych i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, w dniu ustalonym w harmonogramie odbioru, zobowiązani są do wystawienia odpadów wielkogabarytowych przy granicy nieruchomości lub przy zatokach śmietnikowych - w przypadku, gdy dla danej nieruchomości zostały urządzone.

5. Właściciel nieruchomości zamieszkanej lub nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uprawniony jest do skorzystania z usługi świadczonej przez MPZOW jeden raz w roku, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. W przypadku nieruchomości wielolokalowych krotność korzystania z usługi MPZOW, o której mowa w ust. 5, odnosi się do każdego lokalu.

7. Zgłoszenie potrzeby skorzystania z usługi MPZOW następuje w formie telefonicznej na numer telefonu podany do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Zgłoszenie obejmuje wskazanie adresu nieruchomości, danych osobowych właściciela nieruchomości, a w przypadku nieruchomości wielolokalowych także numeru lokalu.

§ 7. 1. TPSZOZ świadczą usługi w zakresie selektywnej zbiórki odpadów zielonych.

2. TPSZOZ to kontenery ustawiane w poszczególnych dzielnicach Gminy Miasta Częstochowy, w wyznaczonych do tego miejscach, zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych zielonych dla danej dzielnicy, podanym do wiadomości właścicieli nieruchomości zamieszkanych i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, w sposób zwyczajowo przyjęty. TPSZOZ funkcjonują w okresie całego roku, za wyjątkiem stycznia, sześć razy w miesiącu w każdej dzielnicy.

3. Właściciele nieruchomości zamieszkanych i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy przekazują nieodpłatnie do TPSZOZ odpady komunalne zielone, takie jakie: trawy, liście, gałęzie i krzewy.

§ 8. 1. TOPSZOK świadczy usługi w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ramach następujących frakcji: szkło, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe.

2. TOPSZOK stanowią trzy pojemniki przeznaczone na:

1) szkło lub opakowania szklane,

2) papier lub tekturę lub opakowania papierowe lub tekturowe,

3) opakowania wielomateriałowe lub tworzywa sztuczne lub opakowania z tworzyw sztucznych, metalu lub opakowań z metalu, ustawiane w zabudowie wielorodzinnej przy zatokach śmietnikowych, poza obszarem wiat, w wyznaczonych do tego miejscach, uzgodnionych z właścicielem nieruchomości.

3. Właściciele nieruchomości zamieszkanych i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy przekazują nieodpłatnie do TOPSZOK odpady komunalne selektywnie zebrane wskazane w ust. 1.

4. Odbiór odpadów z TOPSZOK odbywa się nie rzadziej niż cztery razy w miesiącu.

§ 9. 1. SPSZOK świadczy usługi w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w którym zbierane są w sposób selektywny wszystkie odpady pochodzenia komunalnego, a w szczególności: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, pochodzący z gospodarstw domowych, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, przeterminowane chemikalia, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory i inne odpady niebezpieczne, papier, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe.

2. SPSZOK zlokalizowany jest w Częstochowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sobuczynie, ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa i przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 oraz w soboty w godzinach od 10.00 do 16.00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

3. Właściciele nieruchomości zamieszkanych i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy mogą korzystać z usług SPSZOK w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na zasadach określonych w regulaminie obowiązującym dla tego punktu przyjętym przez Prezydenta Miasta Częstochowy.

§ 10. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkanych i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania procesom odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 11. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług odbioru odpadów lub niewłaściwego prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów właściciel nieruchomości przesyła informację o tym w formie pisemnej lub elektronicznej do CzPK Sp. z o.o. ul. Focha 19/21, 42-217 Częstochowa. Informacja taka może być również przekazana ustnie lub telefonicznie poprzez wpisanie do stosownego protokołu. Zgłoszenie obejmuje wskazanie adresu nieruchomości, danych osobowych właściciela nieruchomości, a w przypadku nieruchomości wielolokalowych także numeru lokalu.

§ 12. Z dniem 1 lipca 2015 r. traci moc uchwała nr 542/XXX/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zmieniona uchwałą nr 619/XXXIV/2013 z dnia 21 marca 2013 r., uchwałą nr 640/XXXVI/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r. oraz uchwałą nr 765/XLII/2013 z dnia 30 września 2013 r.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


Zdzisław Wolski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe