Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 72.IX.2015 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 19 marca 2015r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Częstochowy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)

Rada Miasta Częstochowy

uchwala:

§ 1. Wprowadza się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Częstochowy" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc z dniem 1 lipca 2015 r. Uchwała nr 540/XXX/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Częstochowy", zmieniona Uchwałą nr 623/XXXIV/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 marca 2013 r. oraz Uchwałą nr 764/XLII/2013 z dnia 30 września 2013 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


Zdzisław Wolski


Załącznik do Uchwały Nr 72.IX.2015
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 19 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe