Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 73.IX.2015 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 19 marca 2015r.

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6l ust. 1, 6j ust. 1, ust. 3, 3a-3c ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości z dołu bez wezwania, w terminie do 15 każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, z tym że za miesiąc grudzień opłatę należy wnieść do 31 grudnia danego roku.

2. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała.

§ 2. 1. Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z góry do 30 czerwca za dany rok, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała.

3. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1, upływa w dniu 31 lipca 2015 r. i obejmuje okres od 1 lipca 2015 do 1 lipca 2016 r.

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości wnoszą opłatę na wskazany przez Gminę Miasto Częstochowa rachunek bankowy.

2. Numer rachunku bankowego zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowa.

§ 5. Z dniem 1 lipca 2015 r. traci moc Uchwała nr 622/XXXIV/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 marca 2013 r. zmieniona Uchwałą nr 766/XLII/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 września 2013 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


Zdzisław Wolski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe