Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 75.IX.2015 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 19 marca 2015r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6n w związku z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)

Rada Miasta Częstochowy
uchwala:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są składać deklarację w Częstochowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. ul. Focha 19/21 w Częstochowie, w postaci papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

3. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

§ 3. 1. Dla deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, składanych za pomocą komunikacji elektronicznej, określa się format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między danymi w formacie danych XML - stanowiących integralne części załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą być przesłane z wykorzystaniem interfejsu dostępnego na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP.

3. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 262 z późn. zm.), albo profilem zaufanym w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (jt. Dz. U. z 2014 r., poz. 1114).

4. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 5. 1. Traci moc uchwała nr 632/XXXV/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieniona uchwałą nr 828/XLVII/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.

2. Dotychczas złożone deklaracje zachowują swoją moc i są wiążące.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2015 r.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


Zdzisław Wolski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 75.IX.2015
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 19 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 75.IX.2015
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 19 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe