Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 76.IX.2015 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 19 marca 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 532/XXIX/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)

Rada Miasta Częstochowy
uchwala:

§ 1. Siedzibę obwodowej komisji wyborczej nr 11 przenosi się z lokalu usytuowanego w Zespole Szkół Muzycznych, ul. Jasnogórska 17 do lokalu usytuowanego w pomieszczeniach Rejonowego Zespołu Pomocy Społecznej nr 2, ul. Staszica 10.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


Zdzisław Wolski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe