Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/82/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 18 marca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.594 - z późniejszymi zmianami) oraz art. 214 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 - z późniejszymi zmianami) - na wniosek Prezydenta Miasta i po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowej

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwala:

§ 1. Określić plan finansowy wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na 2015 rok określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak


Załącznik do Uchwały Nr V/82/2015
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 18 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe