Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/87/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 18 marca 2015r.

w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza w 2015 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) w zw. z art. 34a ust.1 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2012 roku, poz. 145 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.z 2014 roku, poz. 1118 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwala:

§ 1. 1. Określa się wykaz kąpielisk na terenie gminy Dąbrowa Górnicza w 2015 roku obejmujący następujące kąpieliska:

1) Kąpielisko przy plaży komunalnej nad jeziorem Pogoria III o długości 300m linii brzegowej kąpieliska.

2) Kąpielisko przy plaży komunalnej nad jeziorem Pogoria I o długości 50m linii brzegowej kąpieliska.

2. Szczegółowe granice kąpielisk, o których mowa w §1 ust.1 określają załączniki graficzne do niniejszej Uchwały:

1) Załącznik nr 1 - Kąpielisko miejskie Jeziora Pogoria III.

2) Załącznik nr 2 - Kąpielisko miejskie Jeziora Pogoria I.

3. Kąpieliska na terenie gminy Dąbrowa Górnicza w 2015 roku będą czynne w niżej podanych terminach:

1) Kąpielisko miejskie Jeziora Pogoria III -01 czerwca do 31 sierpnia 2015 roku.

2) Kąpielisko miejskie Jeziora Pogoria I - 01 czerwca do 31 sierpnia 2015 roku.

4. Przewidziane liczby osób kąpiących się na kąpieliskach szacuje się na:

1) Kąpielisko miejskie Jeziora Pogoria III - 5.000 osób.

2) Kąpielisko miejskie Jeziora Pogoria I - 2.000 osób.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak


Załącznik do Uchwały Nr V/87/2015
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 18 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe