Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/99/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 18 marca 2015r.

w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwala:

§ 1. W Statucie Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej nadanym Uchwałą Nr XVI/282/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 4 kwietnia 2012 r. (tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 12 września 2014 r. poz. 4653, z późniejszą zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr XL/850/14 z dnia 29 października 2014 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 6 listopada 2014 r., poz. 5553 dokonać następujących zmian:

1) W § 6 ust. 1. lit. c) otrzymuje brzmienie: "c) ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, a także w zakresie promocji zdrowia."

2) W § 9 ust. 2. dopisuje się literę zt) w brzmieniu: "zt) podstawowej opieki zdrowotnej."

3) W § 9 ust. 6. otrzymuje brzmienie: "6. Szpital udziela świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, w tym w zakresie nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej oraz transportu sanitarnego."

4) Załącznik do Statutu otrzymuje brzmienie, które stanowi załącznik do niniejszej Uchwały Rady Miejskiej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak


Załącznik do Uchwały Nr V/99/2015
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 18 marca 2015 r.

Załącznik do Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Góniczej, ul. Szpitalna 13.
Wykaz jednostek organizacyjnych, komórek organizacyjnych wykonujących zadania statutowe

Ogólna liczba łóżek - 670

I. Jednostki organizacyjne:

1) Szpital

2) Przyszpitalna Przychodnia Specjalistyczna

3) Dział Diagnostyki Medycznej

4) Zakład Rehabilitacji

5) Zakład Psychiatrii Dziennej

6) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

7) Hospicjum

8) Podstawowa Opieka Zdrowotna

II. Komórki organizacyjne:

ogólna liczba łóżek w oddziale

w tym: łóżka intensywnej opieki medycznej

łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego

1.

Oddział wewnętrzny

76

6

-

2.

Oddział chirurgii ogólnej i onkologicznej

52

2

-

3.

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

30

2

-

4.

Oddział otorynolaryngologiczny

8

2

-

5.

Oddział okulistyczny

8

2

-

6.

Oddział neurologiczny

24

2

-

7.

Oddział anestezjologii

i intensywnej terapii

8

8

-

8.

Oddział położniczo-ginekologiczny

25

2

-

9.

Oddział ginekologii onkologicznej

10

2

-

10.

Oddział noworodkowy - typu rooming

20 miejsc dla noworodków (nie wlicza się do ogólnej liczby łóżek) w tym:

15 łóżek dla noworodków

5 inkubatorów

-

-

11.

Oddział pediatryczny z pododdziałem niemowlęcym

20

2

-

12.

Oddział onkologii i hematologii dziecięcej

17

(w tym 5 dziennych)

-

-

13.

Oddział psychiatryczny ul. Krasińskiego 43

60

-

-

14.

Oddział dzienny psychiatryczny ul. Krasińskiego 43

20 miejsc dziennych (nie wlicza się do ogólnej liczby łóżek)

-

-

15.

Szpitalny oddział ratunkowy (SOR)

3

5 stanowisk (nie wlicza się do ogólnej liczby łóżek)

2

-

16.

Oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej

20

2

-

17.

Oddział onkologii klinicznej

50

2

-

18.

Oddział udarowy

20

6

-

19.

Oddział rehabilitacji neurologicznej

30

2

-

20.

Oddział chirurgii onkologicznej

20

2

-

21.

Oddział hematologii

25 (w tym 5 dziennych)

-

-

22.

Oddział radioterapii

30

-

-

23.

Oddział diabetologii

24

1

-

24.

Zespół chirurgii jednego dnia w dziedzinach:

- okulistyki

- otorynolaryngologii

- chirurgii urazowo-ortopedycznej

- chirurgii ogólnej

- ginekologii

- urologii

- chirurgii onkologicznej

- ginekologii onkologicznej

- laryngologii onkologicznej

- onkologii i hematologii dziecięcej

- chemioterapii

8 miejsc (nie wlicza się do ogólnej liczby łóżek)

-

-

25.

Sala porodowa

2 łóżka (nie wlicza się do ogólnej liczby łóżek)

26.

Zakład opiekuńczo-leczniczy

ul. Krasińskiego 43

60

-

-

27.

Hospicjum stacjonarne

ul. Krasińskiego 43

20

28.

Oddział medycyny paliatywnej

ul. Krasińskiego 43

30

29.

Hospicjum domowe

ul. Krasińskiego 43

-

-

-

30.

Hospicjum domowe dla dzieci

ul. Krasińskiego 43

-

-

-

31.

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

32.

Blok operacyjny I

33.

Blok operacyjny II

34.

Zakład rehabilitacji

35.

Gabinet fizykoterapii

36.

Gabinet hydroterapii

37.

Gabinet masażu

38.

Sala gimnastyczna

39.

Pracownia EMG

40.

Pracownia EEG

41.

Pracownia endoskopii

42.

Pracownia histopatologii

43.

Pracownia cytologii

44.

Pracownia audiometrii

45.

Pracownia spirometrii

46.

Zakład Diagnostyki Obrazowej

z pracowniami:

a.

angiografii fluorosceinowej

b.

ultrasonografii oka

c.

USG

d.

RTG

e.

mammografii

f.

tomografii komputerowej

g.

rezonansu magnetycznego

47.

Zakład Medycyny Nuklearnej

z pracowniami

a.

pozytonowej tomografii emisyjnej

b.

scyntygrafii

48.

Zakład Brachyterapii

49.

Zakład Teleradioterapii

50.

Poradnia proktologiczna

51.

Poradnia gastroenterologiczna

52.

Poradnia hematologiczna

53.

Poradnia onkologiczna

54.

Poradnia chorób tarczycy

55.

Poradnia chorób piersi

56.

Poradnia rehabilitacyjna

i rehabilitacji dziecięcej /w zakładzie rehabilitacji/

57.

Poradnia neurologiczna

58.

Poradnia ginekologiczno-położnicza

59.

Poradnia otorynolaryngologiczna

60.

Poradnia okulistyczna

61.

Poradnia chirurgii ogólnej

62.

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

63.

Poradnia patologii i kontroli rozwoju noworodka

64.

Poradnia diabetologiczna

65.

Poradnia anestezjologiczna

66.

Poradnia psychiatryczna - ul. Krasińskiego 43

67.

Poradnia wad postawy

68.

Poradnia pulmonologii dziecięcej

69.

Poradnia alergologii dziecięcej

70.

Poradnia preluksacyjna

71.

Poradnia sportowo-lekarska

i medycyny sportowej dla dzieci i młodzieży

72.

Poradnia chirurgii onkologicznej

73.

Poradni ginekologii onkologicznej

74.

Poradnia medycyny paliatywnej

ul. Krasińskiego 43

75.

Poradnia chirurgii onkologicznej dla dzieci

76.

Poradnia hematologiczna dla dzieci

77.

Poradnia onkologiczna dla dzieci

78.

Poradnia onkologii i hematologii dziecięcej

79.

Poradnia leczenia bólu

80.

Poradnia immunologiczna

81.

Poradnia radioterapii

82.

Poradnia medycyny nuklearnej

83.

Poradnia leczenia obrzęku limfatycznego

84.

Poradnia chorób metabolicznych

85.

Poradnia leczenia ran przewlekłych

86.

Dział Medycyny Pracy

87.

Dział nadzoru radiologicznego

88.

Zakład fizyki medycznej

89.

Gabinety diagnostyczno-zabiegowe

90.

Apteka Szpitalna

91.

Centralna Sterylizatornia

92.

Prosektorium

93.

Podstawowa opieka zdrowotna - NPL świadczenia zdrowotne w zakresie:

a. nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej,

b. nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej

i pielęgniarskiej,

c. transportu sanitarnego

94.

Izba Przyjęć

95.

Izba Przyjęć psychiatryczna - Krasińskiego 43

96.

Gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

97.

Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

98.

Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej

99.

Punkt szczepień

100.

Zespół transportu sanitarnego

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe